Astrolojide Teması ve Anlamları  19 Kasım 2016, Saat 10:59
DurumuÇevrimdışı
'boşunaymış' dedirtmeyin be insana..
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

Astrolojide Teması ve Anlamları

 
Yorum #1

Astrolojide Açılar ve Anlamları

1. Birleşme: Birleşme iki güç birbirine çok yakın olduğu zaman ortaya çıkar. Pek çok astrolog bir*leşme için 8 dereceye kadar bir açı tanırlar. Ama ışıklar arasında*ki 12 dereceli açı da Birleşme'nin gerçekleşmesi için yeterlidir.
Birleşme genellikle aynı burca düşen yıldızlarda görülür. Böyle bir birleşme burcun özelliklerini daha belirgin hale sokar. Ama yan yana iki burçtaki güçlerde de bir*leşme görülebilir. O zaman iki burç ve evin özellikleri birleşebilir. Yıldız haritamızda birinci evde Yay'daki Mars'la Oğlak'taki Gü*neş birleşmiştir. Bu da insanın da*ha cesur, güçlü atılgan ve sağlık*lı olması demektir.

2. Zıtlık: Adından da anlaşılacağı gibi bu durum iki güç birbirine zıtken yani aralarında 180 derecelik bir açı varken ortaya çıkar.Zıtlıkta da 8 dereceye kadar bir izin vardır. Zıtlık sert ve zıt etki yapar; fakat yerinde kullanılırsa iyibir denge de sağlıyabilir. Zıtlık daima Pozitif ve Negatif burçlar arasında görülür.
3. Üçgen: Aralarında 120 derece yani dört burç bulunan yıldızlar, bir üçgen oluştururlar. Arala-
rında 112 ya da 128 derece açı olan yıldızlar da üçgen durumunda sayılırlar. Genellikle aynı üçlüklere düşen yıldızlar uyumlu ve yararlı olurlar.


4.Kare: Aralarında 90 derece açı olan yıldızlar kare durumunda*dır. Bu çok sert etki yapan biracı*dır. Çünkü yıldızlar farklı dörtlüle*re düşmüştür. Yani hiçbir ortak yönleri yoktur. Kare içinde de 6 derecelik bir pay tanınır.

5. Altmış: İki yıldız arasında 60 derecelik açı vardır. Altmışta 4 de*recelik bir pay tanınır. Işıklarda bu fark 7 derece olabilir. Üçgen, Ka*re, Zıtlık ve Birleşmeden daha güçsüz ama uyumlu bir etki yapar. Aitmiş derecelik açı daima pozitif burçlar yada Negatif burçlar ara*sında olur. Ama bazen ender ola*rak istisnalar görülür.
edilir. Aslında Işıklar ve gezegen*ler arasında pek çok tür açı olabi*lir. Fakat biz bunların arasından en güçlü sayılanları açıklayacağız.


6 DİĞER AÇILAR:


Bazen de birburcun son dere*celerindeki bir yıldızın, başka bir burcun ilk derecelerindeki yıldız*la açı yaptığı görülür. Örneğin Yay'ın 27'lnci derecesindeki bir Mars, Boğa'nın 2'inci derecesin*deki bir Satürn'le Üçgen biracı ya*pabilir. Fakat bu durumda iki burç ve güç de aynı üçlüde değildir. Yi*ne de bu üçgenin büyük uyum ve*receği kabul edilir; fakat Üçlüler arasındaki gibi fevkalade etkili sa*yılmaz.


lyi-kötü açılar yoktur
Astrologlar açıları iyi ve kötü diye ayırmazlar. Sert açı her za*man kötü sayılmayacağı gibi uyumlu açı da her zaman olumlu etkiler yapmayabilir. Çünkü bazı sert açılar insanın gelişmesini, ol*gunlaşmasını, zorluklara karşı ko*yabilmeyi öğrenmesini sağlar. Bu*na karşılık bazen de oşsiz bir üç*gen sahibini tembelliğe, kayıtsız*lığa ve zevklerine düşmeye sürük*leyebilir. Fakat genellikle her yıl*dız haritasında sert ve uyumlu açı*lar görülür. Önemli olanı bunları oluşturan güçler, burçlar ve evle*re dikkat ederek yorum yapmaktır.
Açılar ve yorumlar

Şimdi New-York'lu bebeğin horoskopundaki açıları yorumla*maya çalışalım. Bu arada geze*genler için azami payın 8 derece olduğunu da unutmayalım. Güneş ve Ay için bu pay, Birleşme için*dir. Üçgen ve Kare'de daha fazla*dır. Üçgen ve Birleşmede 12 ve Kare İle Altmış'da ise 7 derece ka*dardır.
Size ilgi çekici bir tablo sunu*yoruz. Yukardaki açı tablosunu dikkatle inceleyin ve bundan na*sıl yararlanacağınızı unutmayın, ilk dik sütunda Güney görülmek*tedir. Onun için de önce Güneş'*in yapmış olduğu açılara bakaca*ğız. Tablodaki enlemesine sütun*da da Güneş, Ay ve sırayla diğer gezegenler görülmektedir.
Horoskopumuzu hatırlarsanız Güneş'in Oğlak burcunun 4'üncü derecesinde Ay'ın da Balık'ın Vinci derecesinde olduğunu gö*rürüz. Her ev ve burçta 30 derece olduğunu hatırlayarak Güneş'le Ay arasındaki dereceleri sayarsak bu 58 derece olduğunu ve ışıkla*rın Altmış denilen açıyı yaptığını anlarız. Ay'ın altına Altmış'ın sim*gesini işaretledikten sonra Güneş ve Merkür'e bakarız. Güneş 4 de*rece, Merkür 23 derecededir ve aralarında 19 derece açıklık vardır. Onun için bir açı meydana getir*memektedirler.
Venüs de Kova burcunun 19'-uncu derecesindedir. Oğlak'ın 4'üncü derecesiyle 15 derecelik açı yapıyorlar. Astroloji ölçülerine göre bu Mars'la Güneş Birleşme meydana getirmiştir. Çünkü arala*rında 9 derece vardır. Birleşmenin etkisinin ne olduğu yukarda anla*tıldı. İşte bu birbirine uymayan iki burç arasındaki bir açıdır.
Böylece devam ederek diğer gezegenleri de Güneş'le kıyasla*mamız gerekir.
Burada Satürn'ün altında MR diye'bir not göreceksiniz. Bunun anlamı "Karşılıklı Etki" demektir. Yani iki güç karşılıklı birbirlerinin burcunda bulunmaktadırlar. Böy*lece birbirlerini desteklemektedir*ler. Bu etkiyi bir Birleşmeye de benzetebiliriz.
Güneş'in başka açı yapmadığını görüyoruz. Şimdi sol sütunda ikinci sıradaki Ay'a inelim ve onun yaptığı açıları araştıralım. Ay, ön*ce sözü edilen Güneş açısından başkasını yapmamaktadır.

Merkür'e bakalım., Merkür'ün sırasını izleyerek Jüpiter'in altına gelince bir Üçgen göreceksiniz. Zira Merkür Oğlak'ın 23'0nc0 ve Jüpiter de Boğa'nın 22'inci dere*cesindedir. Toprak üçlüsünden iki burca düşen bu gezegenler bir ahenkli üçgen oluşturmaktadır.
Aynı şekilde aşağıya doğru inerek Venüs ve diğer güçlerin yaptıkları açılara bakın. Bu arada Işıklar ve gezegenlerin Yükselen burcun derecesi ve gökyüzünün yüksek noktasının derecesiyle yaptığı açıları da ihmal etmeyin. Gökyüzü ortası (Medium Coeli) MC harfleriyle belirtilir daima. Şimdi bu sonuçları yorumlayalım.
Zaten Birleşme açısı hem güç*lü hem de ilginçtir. Zira Güneş ve Mars gibi çok güçtü yıldızların bir*leşmesi olumlu sonuç verirken Merkür gibi hassas bir gezegeni birleşmeyle etkileyecek Satürn bunun tam aksini yapabilir.
isterseniz üçgenleri nokta nokta çizgilerle de belirtebilirsi*niz. Yıldız haritamızda gerek üç*genler gerek Altmış'lar yani uyum*lu açılar noktalarla belirtilmiştir. Kare ve Zıtlar ise düz çizgilerle gösterilmiştir. Haritamızda Gü*neş'le Ay, Merkür ile Jüpiter, Ve*nüs'le Pluto, Satürn'le Neptün, Satürn'le Pluto arasında uyumlu açılar vardır. Buna karşılık Venüs'*le Jüpiter, Venüs'le Satürn, Jüpi*ter'le Satürn ve Satürn'le Uranüs arasında sert açılar gözükmekte*dir.

Açılan çizgilerle belirlemek


Örnek yıldız haritamızı tamam*lamak için Işıklar ve gezegenlerin oluşturduğu açıları çizimle belirt*mek uygundur.
İki ayrı renk kalem kullanarak, uyumlu açıları bir renkle sert açı*ları diğer bir renkle çizerseniz, bu açıları kolayca görebiliriz. Birleşme'yi haritada simgesiyle de gös*terebilirsiniz.
AÇILAR VE ANLAMLARI


Bir horoskoptaki açıları yo*rumlarken, onlardan bazı anlamlar çıkarmadan önce Üç Kuvvet'i çok iyi belirlemek gerekir. Bunlar Gü*neş Ay ve Yükselen'dir. Bunların hangi burçlarda olduklarını bilmek ve içinde bulundukları evlerin ne anlamına geldiklerini anlamak yo*rum sanatının hemen hemen ya*rısını teşkil eder. Çünkü Güneş, Ay ve Yükselen burç insanın kişi*liğini, benliğini ve duygularını temsil eder. Bu yüzden bunların yaptığı açıları (aspekt) dikkatle tesbit edip incelemek gerekir. Zi*ra bunlardaki en büyük değişiklik*ler kişilik, benlik (karakter) ve duy*gusal yapı üzerinde büyük tepki yapar.
İşıklara ayrıca önem vermek gereklidir. Haritamızdaki ışıklar yani Güneş'le Ay altmış derece açılıdır. Bu da kişilikle duyguların ahenkli olduğunu göstermektedir. Güneş'le Ay sert açılı olduğu za*man harita sahibinin uyumlu bir

yaşam sürmesi zordur.


Şimdi yeniden New-York'lu çocuğun haritasına dönelim ve açıların çocukuta nasıl etkiler ya*pacağını tek tek ele alalım.


Güneş Ay altmışlı açı
Bu açı çocuğun daha huzurlu olmasını sağlayacaktır. Kişiliğindeki sertlikler bu sayede hafifle*yecektir. Duyguları da onu daima destekleyecektir.


Güneş-Satürn karşılıklı etki
Bu durum Güneş'in gücünü artırırken Satürn'ün özelliklerini de yoğunlaştırır. Böylece sabır, başarı arzusu gibi şeyler daha be*lirli hal alır. Kişi, bütün gücüyle çalışarak başarıya erişecektir.


Merkür-Jüpiter uyumlu açı
Bu üçgen kafayla ilgili konu*lardan zevk alınacağına göster*mektedir. Böylece çok yönlü bir kişiliği olabilir.Ayrıca konuşması neşeli ve hoş olacaktır.


Venüs-Jüpiter sert açı
Bu kere sevgi hayatındaki zor*luklara işaret etmektedir, ilişkiler uzun ömürlü olamaz. Kısa süre*cek maceralar görülebilir.


Venüs-Satürn zıt açıBu zıtlık sevgideki başarsızlığı göstermektedir. Maddeye düş*künlük yüzünden sevdiklerinden vazgeçebilir. Yakın ilişkilerde ben*cillik de olabilir.


Venüs-Pluio uyumlu açı
Plotu, Venüs'ün burcundadır ve gezegenler arasında büyük uyum vardır. Bu Terazi'nin temsil ettiği mesleklerde başarıyı göster*mektedir.


Jüpiter-Satürn sert açı
Bu iki gücün arasındaki sert açı huzursuzluğa, paranın kısıtlanma*sına, nedensiz öfkelere yolacar. Kişinin uzun süre zorluklarla kar*şılaşması da kabildir.


Uranüs-Satürn sert açıUranüs'le Satürn arasındaki sert açı görev duygusu ile özgür*lük isteği arasında gerilime neden olabilir.


Satürn-Neptün uyumlu açıDerin duygular ve hayal gü*cünden sistemli bir şekilde yarar*lanarak isteklere kavuşmak kabil*dir.


Satürn-Plato altmışlı açıSoydan gelen etkiye rağmen yeniliklerden sistemli şekilde ya*rarlanmakla başarıya gidilebilir.


Neptün-Pluto altmışlı açı
Sezgisi oldukça güçlü.

Yükselen-Neptün birleşme açı

Yükselen burçla birleşen ge*zegen sezme gücü ve cana yakın*lık verir.


Yükselen-Pluto altmışlı açıDeğişmelere koyalca uyar.Başarıya erişme isteği, önüne önemli engeller çıkaracaktır.


Astroloji Ansiklopedisi

 Alıntı
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Farklı Koku ve Güzelliklere Sahip Çiçekler ve Anlamları Sentinus Çiçek Yetiştirme 5 26 Ağustos 2017 12:54
S harfi ile başlayan deyimler ve anlamları DeStina Atasözler 0 03 Kasım 2015 14:07
G harfi ile başlayan deyimler ve anlamları DeStina Atasözler 0 03 Kasım 2015 13:41
Yıldız İsimleri, Tanımları ve Anlamları Zeynep Uzay Bölümü 1 02 Kasım 2015 19:13
Saatlerin anlamları gerçek mi ? DeStina Fallar 1 20 Ekim 2015 17:14

Yukarı Git