Beyin hastaliklari  18 Temmuz 2008, Saat 13:55
DurumuÇevrimdışı
Bayan Üye
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

Beyin hastaliklari

 
Yorum #1

Beyin Hastalıkları, Beyin ve Sinir Sistemi Hastalıkları

Sinir sistemi, damarlar gibi tüm organları organizma içinde birbirine bağlar. Damarlar ve sinir sistemi, her organın gerek*sinmelerini ve çalışmalarını belirlerler. Sinir sistemi iç ve dış etkileri alabilmek, bunları iletmek ve yönetmek gibi önemli bir görev yüklenmiştir. Duyu organlarının uyartıları, bu uyartıların iletimi ve organlara gönderilen emirler ve uyartılar si*nir sistemi tarafından gerçekleştirilir. Yapılarına göre sinir sistemi ikiye ayrılır:

Merkez sinir sistemi Hastalıkları - Beyin ve omurilik

Çevresel sinir sistemi - Beyin sinirleri, omurilik sinir*leri, vejetatif (otonom) sinir sistemi.

Merkez sinir sistemi

Merkez sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omu*rilikten oluşmuştur. Beyinle omurilik, çok uzun uzantıları olan ve nöron adı verilen sinir hücreleriyle destek doku görevini ya*pan nörogli hücrelerinden yapılmıştır. Beyin ve omurilik, sinir sisteminin düzenleyici merkezleridir. İnsanlarda merkez sinir sisteminin görevleri üç grupta toplanır: Refleks (istemsiz) ha*reketlerini, otomatik hareketleri ve istemli hareketleri gerçek*leştirmek.

Beyin Nedir: Yaklaşık 1,5 kg. ağırlığında olan tümbeyin kafatası içinde yer alır ve kafatası kemikleri tarafından korunur. Tüm-beyinin üzeri sert, örümceksi ve ince bir zarla kaplıdır. İnce zar ile örümceksi zar arasındaki beyin-omurilik sıvısı beyni şid*detli sarsıntılardan korur. Tümbeyin, beyin, beyincik ve omurilik soğanı olmak üzere üç temel parçaya ayrılır. Orta*sından geçen derince bir yarık tümbeyini iki yarıküreye böler. Bu yarıküreler de yanlamasına derince yarıklarla loplara ayrı*lır. Tüm beyinin kabuk kısmı bozmaddeden, iç kısmı ise akmad-deden oluşmuştur. Beyinde epifiz ve hipofiz salgı bezleri vardır. Beynin kabuk bölgesinde, yani bozmaddesinde duyu organla*rının merkezleri, istemli olarak yapılan tüm hareketleri yö*neten belli merkezler, ruhsal yaşamımızla ilgili olayların mer*kezleri, okuma, yazma, konuşma ve kavramayı yöneten mer*kezler vardır. Bütün bu merkezler, ara nöronlarla birbirleriyle bağıntı kurarlar. Bu bağıntılar beynin diğer kısımları ile de süreklidir. Beynin akmaddesi içinde çeşitli büyüklüklerde boz*maddeden yapılmış birkaç tane boz bölge (çekirdekler) var*dır. Bu bozmadde bölgeleri bilinçaltı çalışmaları yönetir.

Beyincik Nedir, Beyinciğin görevleri, kafatasının arka tarafına yerleşmiştir ve iki ya*rıküreden oluşmuştur. Beyincik de, beyinde olduğu gibi, boz ve akmaddelerden yapılmıştır. Ancak, bozmadde yer yer akmadde içine dalarak kıvrımlar oluşturmuştur. Bu nedenle de, bir kesit alındığı takdirde, ağaç dallarına benzer bir yapı gö*rülür (beyincik ağacı). Beyincik, vücut hareketlerini düzenle*yen, tüm kasların uyumlu çalışmalarını, vücut dengesini düzen*leyen ve kontrol eden bir organdır.

Omurilik soğanı, beyinciğin hemen altındadır ve diğerleri*nin tersine, bozmadde içte, akmadde dıştadır. Beyinden gelen hareket sinirleriyle omurilikten beyine giden duysal sinirlerin bir bölümü burada çaprazlaşırlar. Ayrıca, buradan 8 çift de si*nir çıkar. Beyincikle omurilik soğanı varol köprüsü'yle beyine bağlanır. Solunum, dolaşım, metabolizma, sindirim gibi tüm vejetatif fonksiyonların merkezleri; yutma, öksürme, çiğneme, emme, kusma, aksırma gibi refleks (istemsiz) hareketlerin mer*kezleri ve karaciğerde şeker yapılması işlerinin merkezleri omurilik soğanındadır.

Omurilik Nedir: Merkez sinir sisteminin omurga içinde yer al*mış bölümüdür. Beyinde olduğu gibi omurilik de üç zarla kap*lanmıştır ve ince zarla örümceksi zarın arası beyin-omurilik sıvısıyla doludur. Ön ve arka tarafta derin bir olukla simetrik iki bölüme ayrılan omurilik ak ve bozmaddelerden yapılmıştır, ama akmadde üstte, bozmadde alttadır. Bozmadde, akmad-denin içine doğru birer çıkıntı yapar. Bu nedenle, bir kesit alın*dığı takdirde, bozmadde, kelebek görünümündedir. Buna göre, omurilik içinde iki önde, iki de arkada olmak üzere 4 tane boy*nuz vardır. Omuriliğin merkezindeki boş kanalın içi sıvı do*ludur.

Omurilik sinirleri, Omurilik Sinir, sağlı sollu olmak üzere ikişer kökle çı*karlar. Bu kökler, arka kök ve ön kök adını alırlar. Ön kök harekete, arka kök ise duyuya hizmet eder. Beyinden hareket emirleri ön kökle gelir. Duyu sinirleri ve arka kök yoluyla omuriliğe getirilen uyartılar, beyne gönderilmeden omurilikten hemen hareket sinirlerine geçerler ve bu sinir aracılığıyla kas*lara aktarılırlar. Böyle hareketler, istemsiz, yani refleks hare*ketleri adını alır.

 Alıntı
 18 Temmuz 2008, Saat 13:56
DurumuÇevrimdışı
Bayan Üye
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

 
Yorum #2

Beyin Hastalıkları Sebepleri

Beyin, Sinir ve Damar Hastalıkları
Koma, çırpınma ve kasılma nöbetleri, ih*tilaç krizleri, eğer önceden sağlıklı olan bi*rinde ortaya çıkarsa, beyinde bir rahatsızlı*ğın belirtisi sayılır.
Bu belirtilere pek çok hastalıkta veya ciddi örselenmelerde rastlanabilir. Bazı ilaçlar ve uyuşturucular da aynı durumu yaratır. Yan*lışlıkla yüksek dozda ilaç almak veya bilerek içmek de tehlikeli durum yaratır.

Kanamalar ve had beyin hastalıkları

Beyin Hastalıkları Tedavisi
Kafatası içinde bir damarın çatlaması so*nucu meydana gelen kanamalar, beyni sıkış*tıran bir kan toplanmasına yol açabilir.
Bir beyin damarının çatlaması veya tıkan*ması da, beyinde bir arıza yaratır. Bunu, vü*cudun bir yarısına felç inmesi veya dil tutulması gibi araz izler.
Beyin enfeksiyonları da (apse, menenjit, kafaiçi yangısı) çoğunlukla bu üç belirtiden biriyle, anide başlar.
Bazı tümörler de, ne kadar iyi huylu olur*larsa olsunlar, bu belirtileri yaratabilir.

ilaçlar ve oksijen yetmezliği

Bazı ilaçların beyin üzerinde dolaylı veya dolaysız, ayrıcalıklı etkileri vardır. Doğru dozlarda kullanıldığında, tedavi edici sonuç verirler. Ancak aşın dozlar herkeste bir be*yin arızasına sebep olabilir
Uyuşturucular ve alkolizm de insanı komaya sokup, kasılma ve ihtilaç nöbetlerine sü*rükleyebilir.
Beynin sinir hücresi, oksijen eksikliğine karşı çok duyarlıdır. Her türlü solunum ve kan dolaşımı bozuklukları, süratle hastalık arazı geliştirir.

Kanda şeker azalması

Sinir hücresi, beslenmesinde önemli rol oynayan şekerin eksikliğine karşı da çok du*yarlıdır. Bu yönden hiçbir rezervi de yoktur. Bu yüzden kan dolaşımı yoluyla sağlanan gli*koza tamamen bağımlı olacaktır. Normal ola*rak glikoz oranı, pankreasın bir hormonu olan insülin tarafından korunur. Bazı koşul*larda oranın düzenlenmesi kötüleşir (mide, karaciğer ve pankreas hastalıkları).

Diyabette, insülin salgılaması yetersizdir. Tedavi, insülini enjeksiyonla hastaya verme*yi amaçlar. Gündelik ihtiyacı böyle sağlanır. İnsülin dozu çok yüksekse veya İnsülin dozajlamasına göre şeker alımı çok zayıfsa, kan*daki şeker oranı düşer. Buna tıpta hipoglise*mi denir. Bu durum, beyinde çok çabuk bir arıza yaratabilir. Bütün şeker hastaları bunu bilir ve ilk fenalaştıkları sırada ağızlarına ata*bilmek için yanlarında hap şeker bulundurur*lar (terleme, genel sıkıntı, baş dönmesi ve acıkma hissi). Ancak bunun tekrarı beyin arı*zasına doğru gelişir.

Koma hali başlarsa, acele doktor çağır*makta yarar vardır. Doktor, damara glikozlu serum enjekte edecektir. Vakit kaybedilmemişse, komaya giren komadan çıkacak, ih*tilaç veya kasılma halindeki hasta da, sakinleşecektir.
Had alkolizmde de ciddi kanda şeker ek*sikliği komplikasyonları görülebilir. Sadece bu nedenle sızacak kadar çok içmiş bir sar*hoşu doktora emanet etmeden bu halde bı*rakmak, hiç doğru değildir.

Soğuk ve ısı

Bütün bilgisayarlar gibi, beyin de soğuğa (donma) ve ısıya (sıcak çarpması, güneş geç*mesi, ateş yükselmesi) karşı çok duyarlıdır.
Çocuklar —özellikle de iki yaşından kü*çük olanlar— yüksek ateşe karşı çok duyarlı olurlar. Bir çocuğun ateşinin 40°C'nin üstü*ne çıkmasına asla müsaade etmemek gerekir (yan sayfaya bakın). Sayıklamalar, kendin*den geçme ve çırpınma nöbetleri ortaya çıkar ve bunu ciddi beyin arızaları izleyebilir.

 Alıntı
 18 Temmuz 2008, Saat 13:56
DurumuÇevrimdışı
Bayan Üye
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

 
Yorum #3

Beyin Hastalıkları, Beyin Sağlığı

Beyin, üç kattan oluşur. Üst kat, özellik*le insanoğlunda son derece gelişmiştir. Zekâ ve düşüncenin merkezi, buradadır (korteks). Ayrıca çevreyle ve bedenle ilgili bütün bilgi*ler buraya gelir ve burada çözümlenir. Yine bütün bilinçli hareket ve davranışlar da bu*radan çıkar (sözcükler, elin hareketleri).

Orta kat (beynin temeli), içgüdüsel dav*ranışların merkezidir (sevgi, kin, kıskançlık, mülkiyet duygusu vb.). Aynı şekilde anılar, acılar, kumanda merkezleri ve hormonal sal*gılamalar da burada merkezlenmiştir. Uyan*ma, kas gücü ve denge de (küçük beyinle bir*likte), burada üslenmiştir.

En alt katı oluşturan soğancıkta, solunu*mu, sindirimi vb. düzenleyen merkezler yer alır. Bedenden aşağı inen ve çıkan bü*tün sinir yolları buradan geçer.

Bu üç katlı "süper bilgisayar", her türlü "zekâ ile ilgili" ve "bilinçli" davranışlar için, üst beyin tarafından kumanda edilir. Bu ku*manda bölgesi, çok hassastır. Diğer alt dü*zey fonksiyonlar büyük zedelenmeyle karşı*laşsalar bile, bu bölge zedelenip, yok olabi*lir. Fakat beynin merkezi ne kadar çok zarar görürse, aşağı düzeyler de o denli aksayıp, ha*yati düzenlemeleri sürdürmekte güçlük çeker*ler.

Soğancık merkezleri zarar görmüşse, ilk*yardıma koşan kişi, sonra da doktor, iyileş*meyi beklerken özellikle en büyük hayati fonksiyonları üstlenmelidir.

 Alıntı
 18 Temmuz 2008, Saat 13:58
DurumuÇevrimdışı
Bayan Üye
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

 
Yorum #4

Beyin İltihabı (Ensefalit), Beyin İltihap

Hastalığa özgü tedavi yöntemleri henüz yeterince geliştirilemediği için hiç istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

Doğrudan beyin zarında yayılan ya da kan ve lenf yoluyla geüp beyne yerleşen değişik etkenler (bakteri, spiroket, virüs, asalaklar, zehir), iltihabi bir süreç başlata*bilir. Bu süreç farklı özellikler gösterebi*lir. İltihabın yayılım düzeyine, yerleşimi*ne, irinli kanamak oluşuna ya da doku ölümüne yol açma eğilimine, ayrıca sinir dokusunun etkilenen bölgelerinin genişli*ğine göre farklı tablolar ortaya çıkar.

Beyin İltihabı Nedenleri

Çeşitli bakteri, mantar ve asalaklar beyin-beyin zarı (meninks) iltihabı yapabi*lir, ama ensefalit terimi genellikle yalnız*ca virüslerin neden olduğu iltihaplar için kullanılır. Merkez sinir sistemindeki akut virüs iltihaplan genellikle şöyle sınıflan*dırılır: Akut viral beyin iltihabı (ensefa*lit) beyin dokusunu ilgilendirir; enfeksi*yon sonrası beyin-omurilik iltihabı (ensefalomiyelitler) bir enfeksiyonun komplikâsyonu olarak gelişir.
Günümüzde, bazıları mevsimlerle il*gili ve coğrafi özellikler gösteren 40'tan fazla virüs merkez sinir sistemi enfeksi*yonlarından sorumlu tutulur.

Beyin İltihabı Belirtileri, Hastalık Nasıl Ortaya Çıkar

Nedenleri çok çeşitli olduğundan ve beynin çok değişik bölgelerinde görül*düğü için ensefalit farklı belirtiler vere*bilir. Olguların büyük bir bölümünde en özgül belirti olan uyku eğilimi bazı ol*gularda görülmez. Hatta bazen olağan*dışı uyuşukluk (letarji) belirtileri yerine psikomotor aşın uyarılmayla (eksitasyon) seyreden inatçı bir uykusuzluk gö*rülebilir (psikomotor: Zihinsel ya da ruhsal etkinliğe bağlı kas hareketi). Kli*nik tablonun çeşitlilik göstermesi, bu tablolar arasında önde giden belirtilere ya da belirti gruplarına göre ayrım yap*mayı gerektirir. Bilinen başlıca türler oküloletarjik, hiperkinetik, amiyostatik-akinetik, miyoklonik, koreik ve konfüzyonel periferiktir. Bu tabloların her birinin ayrıntılı bir biçimde tanım*lanması da hastalığın eksiksiz bir gö*rüntüsünü saptamak için yeterli değil*dir. Bu nedenle önce tek tek belirtiler, daha sonra bu belirtilerin en sık görül*düğü gruplar incelenecektir.

En özgül ve yaygın tablo olan okü*loletarjik tipte başlıca üç önemli klinik belirti görülür: Baş ağrısının eşlik ettiği yüksek ateş, uykuya eğilim (ya da uyku düzeninin bozulması), gözlerde felç. • Ateş. Genellikle çok yüksek değildir ve kısa sürer. Kırıklık, halsizlik, iştah*sızlık, baş ağrısı, hafif yutak iltihabı (farenjit), bazen hafif beyin zarı örse*lenmesi belirtileri (hafif ense sertliği) gibi hastalık öncesi bulgular görülebi*lir. Bazı olgularda ateş hiç yükselmez, genellikle birkaç gün süreyle 37°C-38°C arasında gider, sonra birden dü*şer. Bazen düzensiz gerilemeler göster*mekle birlikte, çok daha yüksek olabi*lir. Özellikle ağır ve ölümcül olgularda, hastalığın kısa seyri boyunca yüksektir; hastalık çok seyrek de olsa uzarsa bir kaç hafta boyunca sürekli ve fazla yük*selmeden sürebilir. Genellikle yaygın ve hafif baş ağrısı ile birliktedir.

• Uyku düzeni bozuklukları

Hastalı*ğın en özgül belirtilerindendir. Genel*likle sürekli bir uykuya eğilim ya da aşın uyku, bazen de gerçek bir uyuşuk*luk görülür. Bu durum birkaç gün, bir*kaç hafta ya da birkaç ay sürebilir. Ba*sit bir uyku eğilimi ya da uyku fazlalığı görülen hafif olgularda hasta kolay uya*nır, uyaranlara yanıt verir, otonom sinir sisteminin olağan işlevleri sürer. Ama dış uyaranlar gelmezse hasta hemen uyuklamaya başlar. Genellikle oturur oturmaz, hatta bazen yemek yerken bile uyuklar. Ağır letarji durumunda uyku daha derin ve uzundur, şiddetli uyarılar bile hastayı ancak birkaç saniye uyandı*rabilir. Çok seyrek olarak letarjinin ko*maya değin ilerlediği, hastanın idrar ve dışkısını kaçırdığı, beslenemediği ve şiddetli uyaranlarla bile uyanmadığı ol*gular görülebilir. Bazen uykuya eğilim belirli aralıklarla gelir ya da nöbetler halindedir, yani düzenli ya da düzensiz aralıklarla aniden başlar; bazen de alı*şılmış uykudan farklı olarak, zihinsel etkinliklerin normal olarak süregeldiği bir uyku durumu görülür.

Birçok olguda uyku eğilimi yalnız gündüzleri görülür, hasta gecelerini hu*zursuz geçirir ve bir türlü uyuyamaz, yani uyku düzeni ters dönmüştür. Bu ol*gularda gün içinde aşın uyuma, uykuya eğilim ya da letarji görülürse de tablo hiçbir zaman gerçek bir komaya dönüş*mez. Bazen aşırı uyku yerine "agripnia" yani gece ve gündüz süren inatçı bir uy*kusuzluk görülebilir ve günlerce sürebi*lir. Bu olgularda agripnia özellikle ge*celeri ortaya çıkan huzursuzlukla, bazen gerçek bir psikomotor aşırı uyarılmayla birlikte görülebilir.

• Göz bozuklukları

Gözkapaklarının düşmesi (ptoz) ve çift görme (diplopi) ile birlikte şaşılık gelişir. Ptoz bazen yalnızca biçimseldir, yani gözkapaklarının düşmesi uyku eğilimine bağlıdır. Gene de, birçok olguda hasta uyandırıldığında gözkapaklarını kaldıramaz. Göz kaslarının felci (oftalmopleji) genellikle tam değildir. Hemen ardından içe ya da dışa dönük bir şaşılık ve buna bağlı çift görme gelişir. Göz kaslarının felci geçi*cidir; genellikle aşın uykuyla birlikte birkaç gün ya da birkaç hafta sürer.
Öbür kafa çiftleri (kafa çift sinirleri) hastalığa çok daha seyrek yakalanır. Bazen tek ya da iki taraflı bir yüz felci, daha seyrek olarak da yutma, konuşma ve çiğneme bozuklukları görülür. Kol ve bacaklardaki felçler enderdir ve hafif gidişlidir. Kas gerginliği (tonus) bozuk*lukları çok daha yaygındır.

• Kas gerginliği (tonus) bozuklukları

Bu bozukluklar ekstrapiramidal sistem tutulması sonucunda özellikle kas ger*ginliğinin azalması (hipotoni) ya da art*ması (hipertoni) biçiminde ortaya çıkan ve parkinson belirtilerine benzer yapıda*dır. Parkinson sendromu olarak adlandırılan bu durum hastalığın akut dönemin*den bazen birkaç ay ya da birkaç yıl son*ra gelişebilir, ama amyostatik-akinetik tabloda sürecin başında görülür. Tüm hareketler yavaşlamıştır (bradikinezi), yüz görünümü maske katılığındadır, ses monotondur, kas tonusu artmıştır; ref*lekslerde değişmezlik (fiksasyon) belir*gindir, bazen gerçek bir katalepsi (dona-kalım) görülür.

• Ruhsal bozukluklar

Genellikle her zaman hastalığın akut evresinde görü*lürler, akut tutulmanın belirtisiz gittiği olgular bu kuralın dışındadır. Ağır ol*mayan tablolarda ruhsal bozukluklar ha*fif duyarsızlık, apati (duyumsamazlık) ve karar alma güçlüğü ile düşünce yavaşlaması biçiminde ortaya çıkar. Bazı olgularda huzursuzluk kaygı ile birlikte görülür ve bu durum ağır bir psikomo*tor aşın uyarılma aşamasına değin vara*bilir.

Beyin İltihabı Tedavisi

Virüslerin etken olduğu beyin-beyin za*rı iltihabının özgün bir tedavisi yoktur; bu nedenle hastanın sıkıntılarını hafifletebilen ve hastalığın gidişini iyileştirebilen tüm önlemler büyük önem taşır. Hastalığın klinik gidişi oldukça üzücü olsa da, sonucu genellikle iyidir. Akut virütik beyin zarı iltihaplarında yapılabi*lecek fazla bir şey yoktur. Hasta yatakta tutulur, çevreden akılcı bir şekilde so*yutlanır ve genellikle tam olarak bilin*meyen enfeksiyon etkeninin yayılmasını önlemeye yönelik bazı sağlık önlemleri alınır (dışkının uzaklaştırılması, kişisel eşyasını başkalarının kullanmaması vb). İki temel belirti olan baş ağrısı ve ateş aspirin ile denetlenebilir. Çırpınma nö*betleri görülürse, barbitürat türevleri (fenobarbital) verilebilir.

Virüslerin etken olduğu "beyin ilti*haplarında, daha önce değinilen önlem*lerin yanı sıra, hastanın kolayca girebi*leceği stupor ya da koma durumunu yönlendirmek gerekir. Özellikle solu*num yollarına yabancı maddelerin kaç*ması sonucunda gelişen zatürreeler, id*rar yolu enfeksiyonları ve yatak (dekubitus) ülserleri gibi istenmeyen sonuçla-n önlemeye yönelik önlemler alınır. En iyisi hastayı yüzü aşağıya dönük olarak yatırmaktır, böylece mide içeriğinin ak*ciğerlere kaçması önlenebilir. Aynı so*nuç yatağın ayakucunun başucuna göre biraz yüksek tutulmasıyla da sağlanabilir. Bu yatış biçimi soluk borusu ve bronş salgılarının çıkarılmasını da ko*laylaştırır. Bu salgılardan korunmak için gerekirse, burun-yutak ya da burun-soluk borusu yoluyla konulan sondalarla emilim (aspirasyon) uygulanabilir. Fizik tedavi uzmanı denetimindeki hemşireler yatak ülserlerini önlemek için hastanın konumunu sürekli değiştirmeli ve aşın kas sertleşmelerini (kontraktür) önle*mek için hastaya uygun hareketler yap*tırmalıda Beslenmenin burun-mide sondası ile yapılması en iyi yöntemdir.

Virüs ensefalitlerinde en önemli teh*likelerden biri sinir dokusunda önemli miktarda sıvı tutulmasıdır (beyin ödemi). Beyin kümesi, esneme yeteneği ol*mayan bir kutu olan kafatasında yer alır. Dolayısıyla beyin hacmindeki küçük bir artış bile mekanik bir baskıya ve buna bağlı sinir ve damar zedelenmelerine yol açabilir. Beyin ödemi gelişirse alına*cak ilk önlem, damar yoluyla yüzde yir*milik mannitol eriyiği verilmesidir.

Bu maddenin böbrek glomerül (kıl*cal damar yumağı) süzgeçlerinde yüksek yoğunlukta bulunması, nefron borucukları düzeyinde suyun geri emilimini sı*nırlar ve idrar yapımım artırır. İdrar ya*pımının artması, kan hacmini azaltarak interstisyel (doku ve organ yapısındaki küçük boşluk ve aralıklardaki/aralıksal) sıvıların dolaşıma dönmesini sağlar ve böylece beyin ödemi azalır. Beyin öde*minin uzun süreli tedavisinde kortikosteroitler yararlı olabilir. Son zamanlarda virüslere karşı etkili bazı ilaçların bulun*ması, virüs ensefalitlerinde özgün bir te*davi sağlayamamıştır, yalnızca de*neysel olarak bazı umut verici sonuçlar elde edilmiştir. Enfeksiyonlarla birlikte gelişen ya da aşılan izleyen beyin-omurilik iltihaplarında tedavi önlemleri daha önce anlatıldığı gibidir, yalnız has*talığın klinik belirtilerinin şiddetine bağ*lı olarak bazı değişiklikler yapılabilir.

Virüs ensefalitleri nasıl sınıflandırılabilir?

Sınıflandırma etken olan virüse göre yapılır. Böylece letarjik ensefalit, B ensefalit, kuduz ensefaliti ve çocuk felci ensefalitini ayırabiliriz. Tüm bu biçimler birincildir ve organizmaya giren virüsün sinir sistemine yerleşmesine bağlı olarak ortaya çıkarlar. Bir başka deyişle bunlar "nörotrop" (sinir dokulanna yönelen) virüslerin neden olduğu geleneksel enfeksiyonlardır. Ama ensefalit, kızamık, su çiçeği, kabakulak ve grip gibi genel hastalıkların etkeni olan vi*rüsler tarafından da oluşturulabilir. Bu olgularda ikincil ensefalitten söz edilir

 Alıntı
 18 Temmuz 2008, Saat 13:58
DurumuÇevrimdışı
Bayan Üye
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

 
Yorum #5

Beyin Damar Kökenli Hastalıklar

Bu hastalıklar ilkyardım, etkili tıbbi ve cerrahi tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıyla altedilebilir.

Beynin damar kökenli hastalıkları beyin damarlarının lezyonları sonucun*da sinir dokusunun yıkıma uğradığı bo*zukluklardır.

Beyin Damar Kökenli Hastalık Nedenleri

Halk arasında inme ya da felç olarak bi*linen apopleksi (ya da Latince adıyla ic*tus cerebrale) beyin atardamarlarının yırtılmasıyla oluşan beyin kanaması so*nucunda gelişir. Damar sertliği (arteri-yoskleroz) gelişmiş bir beyin atardama*rında oluşan bir pıhtının damarı tıkama*sı da (tromboz) başka bir inme nedeni*dir. Aynı biçimde, beyin embolisi adı verilen ve vücudun başka bir yerinden kan dolaşımına karısan pıhtı parçasının beyne ulaşarak daman tıkaması ile ortaya çıkan olay da inmeye neden olabilir. Ayrıca beyin atardamarlarının sinirsel uyarılar*la kasılması da (spazm) beyin dokusu*nun kanlanma yetersizliği sonucunda felce neden olur.

Söz edilen felç nedenleri bazen tansi*yonun yükselmesi ya da aniden düşmesi gibi kan basıncı dengesizlikleri, bazen de yemek sonrasında kanın sindirim siste*minde toplanması ya da sıcaklık değişi*minde ve alkol alındığında önemli mik*tarda kanın deride birikmesi gibi kan da*ğılım dengesizlikleri olabilir. Bu neden*ler arasında emboli oluşumunu kolaylaştıran kalp hastalıkları ile pıhtı oluşumuy*la seyreden kan hastalıkları da sayılabilir. Felç, çok sigara içilen, bol yemek yenen yoğun bir işgününden sonra, gece saatlerinde ya da sabah yataktan kalkıl*dığında, ayakkabı bağlamak ya da yüz yıkamak için eğilme durumunda ortaya çıkabilir. Belirgin iklim ve mevsim deği*şiklikleriyle hava basıncındaki önemli oynamalar da felç gelişimini kolaylaştı*rabilir. Felçten önceki günlerde hastada genellikle baş ağrısı, yüzde kanlanma ar*tışı, baş dönmesi ve sinirlilik gözlenebilir.

Beyin Damar Kökenli Hastalıklar Görülme Sıklığı

Damar kökenli beyin hastalığı 40 yaşın altında oldukça seyrektir. En sık görü*len neden pıhtı ile damar tıkanması (yüzde 80), daha az olarak da kanama*dır (yüzde 15). Dolaşım sistemi hasta*lıklarının birçok nedene bağlı olarak arttığı günümüzde, beyin atardamarları*nın hastalıkları da oldukça yaygındır. Bu yaygınlığın önemli bir nedeni yaşlı nüfusun artması ise de, lezyonların yal*nız yaşlılarda görülmediği unutulmama*lıdır. Hastaların üçte biri orta yaş üze*rinde, üretken ve çalışma yaşamı için*deki kişilerdir.

Beyin Damar Kökenli Hastalıklar Belirtileri

Az da görülse, beyin hastalığının ön belirtileri arasında baş ağrısı, baş dön*mesi, uyku eğilimi ve bilinç bulanıklı*ğından söz etmek gerekir. Beyindeki doku yıkımının yerine göre, hafif ko*nuşma, hareket ve görme bozuklukları görülür. Bilincin açık olduğu bu dö*nemde söz konusu belirtiler birkaç sa*niye ya da dakika, bazen de daha uzun sürer. Ağır olgularda ise beyindeki olay şiddetli bir tablo ile ortaya çıkabi*lir. Artık gerçek bir inme ya da ictus cerebrale tablosu oluşmuştur. Hasta yere düşer, hareketsizdir; bilinç kay*bolmuş ve yüz kanlanması artmıştır. Önceleri yüzeysel ve aralıklı iç çekme biçimindeki solunum daha sonra derin*leşir. Nabız yavaş ancak dolgundur. Felç vücudun yarısına yerleşmiştir. Özellikle beyin kanaması sonucu geli*şen felçlerde ateş, mide bulantısı, kus*ma, çırpınma nöbetleri ve koma sık gö*rülür. Genel belirtilerle birlikte, lezyonun yerine göre değişebilen sinir siste*mi belirtileri de ortaya çıkar. Doku yı*kımının fazla olmadığı olgularda felç hiçbir iz bırakmadan iyileşebilir. EEG (elektroensefalografi), psikometri (zi*hinsel ve ruhsal yeteneklerin ölçümü) vb özel yöntemlerle bile hastalık izleri ortaya çıkarılamaz. Ama olguların bü*tünü söz konusu olduğunda, genellikle kalıcı hareket ve konuşma bozuklukla*rı ortaya çıkar. Komanın birkaç gün içinde çözülmediği olgularda hastalı*ğın kötü gidişli olduğu düşünülür. Has*ta, ölümle sonuçlanabilen bronkopnömoni (bronş-akciğer iltihabı) ya da öteki enfeksiyonlara karşı büyük ölçü*de savunmasız durumdadır.

Beyin Damar Kökenli Hastalıklar İncelemeler

Anjiyografi ile yapılan radyolojik ince*lemede beynin damar ağı görüntülene*rek damar sertliği, damar keçeleşmesi, tıkanma vb değişimler saptanabilir. Ta*nıya çok yardımcı olan bir başka ince*leme yöntemi de bilgisayarlı tomogra*fidir. Bu yöntem özellikle beyindeki kanama ve doku ölümü alanlarının be*lirlenmesinde kullanılır. Elektroensefalogram ve sintigrafi ile hem lezyonun yeri, hem de hastalığın gidişi hakkında geniş bilgi sağlanabilir. Gene son yıl*larda geliştirilen magnetik rezonans, tanıda çok önemli veriler sağlayan bir yöntemdir. Kanamalı olgularda belden beyin-omurilik sıvısı çekilerek (lomber ponksiyonu) sıvıda kanın varlığı saptanabilir. Ama bu yöntem olası tehlikele*ri nedeniyle ancak tanı için zorunlu du*rumlarda uygulanmalıdır.

Kanama, tromboz, emboli

Beyin dolaşım sistemine ait en sık görülen bozukluklar tromboz, kana*ma ve embolidir. Tam ancak bir dizi inceleme sonucu konabilir. Nede*ne yönelik tanıda bilgisayarlı tomografi gibi pahalı ve ileri tekniklerden de yararlanılır. Ama bazı belirti ve bulgular da felç tanısına götürebilir.

Beyin kanaması
• genel kural olmamakla birlikte, çalışma ya da başka yorucu işler ka*namayı uyarabilir;
• kanamanın yer ve şiddetine bağlı olarak, felç birkaç dakika sonra ya da bir saat içinde gelişir;
• kanamanın yer ve şiddetine bağlı olarak koma görülür.

Beyin trombozu
• ortaya çıkması çalışma ile ilgili değildir; baş dönmesi, konuşma yiti*mi gibi ön belirtiler verir;
• belirtiler dakikalar, saatler içinde aşamalı olarak ortaya çıkar;
• bilinç görece sağlamdır.

Beyin embolisi
• ön belirti vermeden, birkaç saniye ya da birkaç dakika içinde gelişir;
• hızla iyileşebilir;
• bilinç görece sağlamdır.

Örümceksizar altı (subaraknoit) kanama
• ani ve şiddetli baş ve ense ağrısıyla ortaya çıkar;
• çok değişken bir gidişi vardır;
• yalnızca ağrıyla seyredebildiği gibi, koma durumu da gelişebilir.

Beyin Damar Kökenli Hastalıklar Tedavi

Damar kökenli beyin hastalığı genellik*le acil girişim gerektiren bir durumdur. İlkyardım uygulaması oldukça kolay*dır: Hasta yarı yatar bir duruma getiri*lip solunumun rahatlaması sağlanır. Gömlek yakası, kemer vb gevşetilerek alna ve yüze soğuk kompres uygulanır. Hasta kusuyorsa, kusmuğun soluk bo*rusuna kaçması önlenmelidir. Çırpınma nöbeti olan hastaların dillerini ısırmala*rı, dişler arasına sağlam ama sert olma*yan bir cisim konarak önlenebilir. Ayrı*ca bu durumdaki hastalar, kendilerini yaralamamaları için yakın gözetimde "tutulmalıdır.

Hasta hastaneye yatırıldıktan sonra, tedavi tanıya göre belirlenir. Hastalık nedeni geçici iskemi (kanlanma eksikli*ği) nöbeti olduğunda, tedavinin amacı beyinde ileri derecede doku yıkımını önlemek olmalıdır. Tedavide öncelikle pıhtılaşma önleyici ilaçlar kullanılır. Ayrıca tehlikedeki beyin dokularının kanlanması cerrahi girişim ile yeniden düzenlenir. Bu tedavi yaklaşımlarının hangisinin önce uygulanacağı her olgu*da değişebilir. Damar sertliği, şeker hastalığı, kan basıncı yüksekliği gibi tehlike etkenlerinin yaygın olarak gö*rüldüğü yaşlı hastalara günde 0,5 gr asetilsalisilik asit (aspirin) ağız yoluyla verilir. Beyin dokusunda oksijen yeter*sizliği olduğunda pıhtılaşma önleyici ilaçlar kullanılır. Felç kanamaya bağlı ise bu ilaçlar kesinlikle verilmemelidir. Asetüsalisilik asit ya da pıhtılaşma önleyici ilaçlarla yapılan tedavinin esas amacı pıhtı oluşumunu önlemektir. Felçten sorumlu olan damar tıkanıklığı*nın yeri ve niteliği radyolojik incele*meyle belirlenerek cerrahi tedavi plan*lanabilir. İç şahdamarının (karotis atar*damarı) kafatası dışı bölümünün tıkan*dığı ya da bir darlığın geliştiği olgular*da cerrahi girişimle pıhtının çıkarılması son derece olumlu sonuçlar vermekte*dir. Şahdamarının kafatası içi bölümü*nün tıkanıklıklarında ise, pıhtıya ulaşıl*ması güç ya da olanaksız olduğundan yüzeyel şakak atardamarı (arteria tem*poralis superficialis), orta beyin atarda*marına (arteria cerebri media) bağlanır. İleri derecede ayrıntılı damar cerrahisi yöntemlerinin uygulanmasını gerekti*ren bu ameliyatlar ancak geniş mikro-cerrahi olanaklara sahip büyük merkez*lerde gerçekleştirilebilir. Tüm vücudu tutan felçlerde tedavi olanakları geniş değildir. Yatalak hastanın yatış durumu sık sık değiştirilerek zatürree ya da ya*tak (dekubitus) ülseri (hastanın vücudu*nun yatağa değen yüzeyinde sürekli yatma sonucu gelişen yaralar) oluşumu önlenmeye çalışılır. Hastanın hareket ettirilmesi kol ve bacakların işlevlerini belli bir ölçüde de olsa yeniden kazan*masına yardımcı olabilir. Bu hastalar burundan mideye sokulan tüp ya da da*mar yolundan verilen serum ile beslen*melidir. Gerekirse idrar sonda ile alınır ve soluk borusunda açılan bir delik ile rahat solunum sağlanır. Hastanın huzur*suz olduğu durumlarda sakinleştirici ilaçlar yararlıdır. Felç gelişiminden 2-3 gün sonra şahsilik asit tedavisine ve radyolojik incelemelere başlanır. Beyin kanamalarında uygulanan cerrahi teda*vi hastanın yaşamını kurtaran ancak ge*nellikle sinir sisteminin bütünlüğünü korumada başarısız kalan bir yöntem*dir. Bazı beyin kanaması olgularında hastalar rehabilitasyon ile felci büyük ölçüde yenerek kendi kendine yetebilir duruma gelirler. Çoğunlukla anevriz*maya (damarlarda balonlaşma), anjiyoma (damar tümörü) ve atardamar-toplardamar oluşum bozukluklarına (AVM) bağlı olarak gelişen örümceksi-zar altı (subaraknoit) kanamalarda cer*rahi girişim, büyük tehlikeleri olsa da, olumlu sonuçlar verir. Bu cerrahi giri*şim hastanın bilinç durumuna göre he*men (erken cerrahi) ya da birkaç hafta sonra (geç cerrahi) yapılabilir.

Bilmek İstedikleriniz

Beyin damarlarında anevrizma olan hastalar kurtarılabilir mi?

Bu soruya yanıt vermek güçtür. Anevrizmanın cerrahi tedavisi ancak yırtılma öncesinde yüksek basan oranına sahiptir.

Damar sertliği en çok hangi beyin atardamarlarında görülür?

Bu lezyonlar şahdamarı gibi büyük ya da çapı 0,6 mm'den büyük atar*damarlarda sık görülür. Daha küçük damarlar hastalıktan seyrek ola*rak etkilenir.

Beyin iskemisi ne demektir?

Beyin iskemisi, beynin bir bölgesinin az kan ve dolayısıyla yetersiz oksijen alması durumudur. İskeminin yavaş geliştiği olgularda klinik belirtiler dikkat çekici olmayabilir. Ama ani gelişen iskemilerde beyin işlevleri büyük ölçüde bozulabilir.

Şahdamarının dallarından birinin tıkanması ne gibi belirtilere yol açar?

Tıkanmanın tam olduğu durumlarda yedek kılcal damarların tıkanıklı*ğın yarattığı bozukluğu giderememesi sonucunda tıkanan damara gö*re, şiddetli baş ağrısı ve tıkanmanın olduğu taraftaki gözde körlük, ko*nuşma ve bellek bozukluktan ortaya çıkabilir. Böyle bir tıkanıklık ge*nellikle önceden, geçici beyin iskemisi belirtileri verir. Geçici beyin iskemisi geriye dönüşlü ve önemli sonuçlar doğurmayan kısa iskemi nöbetleridir (transiskemik ataklar)

 Alıntı
 18 Temmuz 2008, Saat 13:59
DurumuÇevrimdışı
Bayan Üye
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

 
Yorum #6

Beyin Tümörü, Beyin Tümörleri

Çocukluk döneminde en sık görülen tümörlerdir; etkili tedavi uygulanmasının güçlüğü nedeniyle genellikle Ölümcül gidişlidir,

Kafaiçi tümör dendiğinde, anatomik ve klinik açıdan kafatası boşluğunun içinde gelişen ve beyin dokusuna yerle*şen ya da beyne dışarıdan baskı uygula*yan bütün kütleler anlaşılır. Bunlar hem dar anlamda tümörleri (neoplaziler), hem granülomları (tüberkülom, gom), hem de asalak kistleri içerir.

Kafaiçi tümörleri sinir dokusunun kendi unsurlarından ve bu doku dışın*daki unsurlardan (damar ve beyin zan tümörleri) kaynaklanabilir. Başka or*ganlardaki tümörlerin (sarkom, karsinom) yayılımıyla oluşan odaklar da sık görülür. Sinir dokusundan kaynaklanan tümörler, hücre tipine ve olgunluk de*recesine göre büyük bir çeşitlilik göste*rir.

Beyin Tümörü Görülme Sıklığı

Beyin tümörlerinin görülme sıklığı 100 bin kişide 3,8 ile 5,1 arasında değişir. Kansere bağlı ölümlerin yüzde 2,7'si beyin tümörlerinin sonucudur; ölüm endeksi her 100 bin kişide, erkeklerde 3,3, kadınlarda ise 2,3'tür. Beyin tü*mörleri çocukluk çağında kan kanser*leri ve kötü huylu lenfomlardan sonra en sık görülen tümör grubunu oluştu*rur; bu yaşlarda rastlanan kötü huylu tümörlerin yüzde 20-25'i beyin tümör*leridir.

Beyin Tümörü Oluşma Nedenleri, Beyin Tümörü Belirtileri

Travma, virüs, ailevi yatkınlık gibi et*menleri ortaya çıkarmaya yönelik çalış*malar varsa da, bu tümörlerin kökeni halen bilinmemektedir. Bazı tümörler belirgin bir biçimde "embriyonal" ve "doğumsal"dır; bazıları ise yaşamın ile*ri evrelerinde ortaya çıkar.

Beyin Tümörü Tedavisi, Beyinde Tümör Tedavisi

Genel ilkeler - Bugüne değin uygu*lanan tüm tedavi girişimleri sonuçsuz kalmıştır; bu nedenle beyin tümörleri ve özellikle kötü huylu gliyomlar (sinir sis*temi destek doku hücrelerinde gelişen tümör) ölümcül kabul edilirler. Tümö*rün yeri genellikle cerrahi girişimin ek*sik kalmasına neden olur (bu da bir ba*şarısızlık nedeni kabul edilir). Sinir do*kusunun yenilenme yeteneği olmadığın*dan, sağlıklı bölgelerin alınması, o. böl*genin işlevsel önemiyle orantılı bozuk*luklara yol açar; ağır ve kalıcı sinir sis*temi yeti yitimi ortaya çıkar. Tümör kütlesinin bulunduğu yerde birbirinden farklı üç bölge saptanır. En dışta odağın etrafındaki ödem bölgesi bulunur; bura*da sağlıklı beyin dokusuna yayılmış du*rumda ve hızla gelişen küçük tümör odaklan vardır. Birinci ve üçüncü böl*geler arasındaki ikinci bölge aktif ola*rak gelişen bir dizi hücreden oluşur. Tü*mörün ortasında yer alan üçüncü bölge, doku ölümü ve hücre yıkımı bölgesidir. Tümörün çevresindeki sağlıklı dokuyu alma olanakları oldukça sınırlı olan cer*rah, ölmüş ve üremeyen bölgeyi bütü*nüyle alabilir, ama üreme durumundaki bölgenin büyük ölçüde bırakılması zo*runludur (tümörün yinelenmesine yol açan bu durum cerrahi girişimin başarı*sızlığının biyolojik nedeni olarak kabul edilir).

Cerrahi tedavi - Tümörün radikal bir şekilde çıkarılması güçtür, ama bir bölümünün alınması da hastayı önemli ölçüde rahatlatır. Cerrahi girişim yönte*mi kafatası duvarında bir delik açmak kadar basit ya da kranyotomi (kafatası*nın cerrahi girişimle açılması) gibi kar*maşık bir yöntem olabilir. Basit yön*temle yalnız tümörün ya da beyin kabu*ğunun küçük bir bölümünün biyopsi amacıyla görülmesi sağlanır. Kranyoto*mi yöntemi ise araştırma ve tedavi amaçlarına yönelik geniş olanaklar sağ*lar. Kemiğin kenarı kaldırılarak uygula*nan kranyotomi girişiminde daha geniş bir beyin alam tedavi edilebildiğinden hasta daha uzun bir süre yaşayabilir. Bütünüyle çıkarılması olanaksız kötü huylu beyin tümörlerinin tedavisinde te*mel hedeflerden biri temiz bir alan ya*ratmaktır.

Işın tedavisi (radyoterapi) - Gele*neksel bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmekle birlikte, ne ölçüde etkili ol*duğu tam olarak belirgin değildir. Sağ*lıklı beyin dokusuna kalıcı zarar verme*den, yüksek dozda ışın verilmesi günü*müzde de oldukça güç bir teknik soru*nudur.

Bugünkü bilgilerimize göre, sinir dokusunun ışınıma dayanma gücü, top*lam dozu parçalar halinde artırarak uy*gulama yöntemine elverişsizdir. Bu ko*şullarda uygulanabilecek olası seçenek*lerden biri hiperbarik oksijen tedavisi ile ışınlama, öteki ise ışına duyarsızlaştırıcı maddelerin de ışınımla birlikte ve*rilmesidir.

İlaç tedavisi (kemoterapi) - İlaç te*davisine iyi yanıt vermeyen öteki katı kütleli tümörlerde olduğu gibi, beyin tümörlerinin gidişi de verilen ilaçlar*dan fazla etkilenmemiştir. Cerrahi giri*şim ve ışın tedavileri sonrasında yal*nızca bir önlem olarak uygulandığı hal*de, ilaç tedavisi ışın tedavisine oranla beklenen yaşam süresini ve yineleme süresini çok az uzatmıştır. Beyin tü*mörlerinin tümör gelişimini önleyici ilaçlardan fazla etkilenmemesi tümö*rün biyolojik özelliklerine bağlıdır: Damarları az, dokuları ölü ve az oksi*jen alan tümörün orta bölgesinde ilaç*lar etkili tedavi dozuna ulaşamaz; doku ölümü görülen alanda bir artık hücre kütlesinin yer değiştirmesi, tümörün ilaç tedavisi boyunca üremeyi sürdür*mesine neden olur. "Metabolik olarak ayrıcalıklı" ve çoğalma yeteneği olan tümör hücreleri yeni oluşan damarsız bölgelere doğru yer değiştirdiğinden, beyin dokusuna geçmesi engellenen ilaçlar burada yeterli yoğunluğa ulaşa*maz.

Birleşik tedavi - Birleşik tedavi de*neyimleri, katı kütleli tümörlerin tedavi*sinde cerrahi ve ışın tedavilerinin birlik*te uygulanmasının en etkili yöntem ol*duğunu göstermiştir. Beyin tümörleri ve özellikle kötü huylu gliyom olguların*da, ışın tedavisiyle birlikte ya da tek ba*şına cerrahi tedavinin uygulanmasıyla, ancak bazı belirtileri gidermeye yönelik sonuçlar elde edilebilmiştir. Üç tedavi yönteminin birlikte uygulanması (cerra*hi girişim, ışın ve ilaç tedavisi) beyin tümörü olgularında beklenen yaşam sü*resini biraz daha uzatmakta, hastanın bu süreyi görece rahat geçirmesini sağla*maktadır.

Komplikasyonlar

1- Cerrahi. Cerrahi girişimin ölümle so*nuçlanması tümörün türüne, genişliğine ve yerine göre değişir. Öteki kompli*kasyonlar ise şunlardır: Girişimden bir*kaç saat sonra ortaya çıkan ameliyat sonrası pıhtı kütlesi oluşumu ile kana*malar; ödem ve enfeksiyon gelişimi; tü*mörün yerine ve kesilip çıkarılan doku*nun genişliğine bağlı olarak, tümörün çevresindeki sağlıklı dokuların bozul*ması nedeniyle, kalıcı ya da geçici sinir sistemi yetersizlik belirtileri.

2- Işın tedavisi (radyoterapi). Özenle yapılan ışın tedavisinin yararları sağlık-
lı dokulara verilen zarardan çok olsa da, iyonize ışınların sinir dokusu üze*rindeki sinir sistemim zedeleyici etkile*ri unutulmamalıdır.
Erken ortaya çıkan ve genellikle ge*çici değişiklikler olabilir. Öte yandan, bazı değişiklikler geç görülür ve kalıcı*dır. Erken değişiklikler kendiliğinden düzelebilir ve kortizon grubu ilaç teda*visinden yarar görebilirler. Ama geç değişikliklerin gidişi kötüdür ve tedavi*leri olanaksızdır. Işın tedavisi sırasında kortizon grubu ilaç verilmesi önerilir.

Destek tedavisi - Beyin tümörlerinin birleşik tedavilerinde uygulanır. Destek tedavisi, tümör odaklan çevresindeki ödemi ve tümörün kütle etkisi sonucun*da gelişen kafaiçi basınç artışını denet*lemeye yöneliktir. Tıkayıcı temelde ge*lişen iç hidrosefali ve çırpınma nöbetle*ri de aynı etkiye bağlanabilir. Önerilen tedaviler tıbbi ve/ya da cerrahidir. Tıbbi tedavide kortikosteroit grubu ilaçlar, sı*vı yitirtici ozmotik ajanlar ve idrar söktürücüler kullanılır.

Rehabilitasyon tedavisi - Beyin tü*mörü olgularının genel tedavisinde ol*dukça önemli bir yeri vardır. Birleşik tedavilerle beklenen yaşam süresi uza*tılabilir; ama hastanın yaşamını olabil*diğince rahatlatmak da gerekir. Tümö*rün neden olduğu ve cerrahi girişim sonucu oluşan lezyonlara bağlı eksik*likler çok şiddetli ve yaşamı tehdit edi*ci olabilir. Uygun rehabilitasyon teda*vileri ile, birçok eksiklik kısmen ya da
bütünüyle iyileştirilebilir. Sonuçta zi*hinsel ya da hareketlerle ilgili yeneteklerde yeterli bir iyileşme elde edilebi*lir.

Beyin Tümörünün Gidişatı (Prognoz)

Beyin tümörlerinin gidişi çoğunlukla kötü olduğu ve ölümle sonlandığı halde beklenen yaşam süresi her zaman belir*gin değildir. Kötü huylu gliyomlarda, cerrahi ve ışın tedavisindeki gelişmele*re, yeni kemoterapik ilaçların kullanı*mına ve birleşik tedavilere karşın, süre*cin sonu kötüdür; bu olgular en geç iki yıl içinde ölümle sonlanır. Tek başına cerrahi tedavi 3-6 aylık bir yaşam süre*si sağlar, ışın tedavisinin eklenmesi sü*reyi 3-4 ay daha uzatır; bu iki tedaviye ilaç tedavisinin eklenmesiyle gerçekle*şen üçlü tedavi ortalama yaşam süresini 12 ay ya da daha çok uzatabilir. Kötü huylu gliyom olgularında birinci yılın sonunda hastaların yalnızca yüzde 20'si; 24'üncü ayın sonunda ise yalnızca yüzde 10'u yaşar. Gelecekte yeni yön*temlerin bulunması ve/ya da var olan*ların geliştirilmesiyle daha iyi sonuçlar elde edilmesi umulmaktadır. Medulloblastom gibi başka tümörlerde, tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi, hasta*nın zaman içinde uzun süre denetlen*mesi gerekir. Çünkü tümörün yeniden alevlenmesi ve yayılım odaklan uzun dönemde, örneğin ilk uygulanan tedavi*den 7-10 yıl sonra, ortaya çıkabilir. Medulloblastom olgularında, tedavi giri*şimlerine karşın, hasta 2 yaşından kü*çükse, tümör beyin sapını tutmuşsa ve tümörün alınması kısmiyse hastalığın beklenen gidişi kötüdür. Günümüzde kullanılan birleşik tedavi yöntemleri ol*guların yaklaşık yüzde 60'mda 5 yıllık bir yaşam süresi sağlar. Tedavinin etki*sini klinik düzeyde değerlendirmek zor*dur. Birçok sinirsel yetenek yitimi kalı*cıdır, tümör iyileşse bile bunlar geç*mez. Hastanın kötüleşmesi tümörün ye*niden gelişmeye başlamasına değil, ışın tedavisi sonrası ortaya çıkan ödem ya da hidrosefaliye (beyin karıncıklarında aşırı beyin-omurilik sıvısı birikmesi) bağlıdır.

Beynin yayılım sonucu gelişen karsinomu

Beyin karsinomu her zaman yayılma (metastaz) sonucudur, olguların bü*yük bir bölümünde akciğer, meme, prostat ve böbrek kanserinin yayılımı sonucu gerçekleşir.

Akciğer karsinomu yayılımları başta olmak üzere, bu tümörler hızlı gidişlidir; kafaiçi basınç artması belirtileri hafiftir ya da bulunmaz, birden çok alanda ortaya çıkarlar.

Orta yaşlı bir hastada ilerleyici özellikte tümöre bağlı bir hastalık tablosu karşısında her zaman yayılım sonucu gelişen beyin kanseri akla gelmeli*dir; bu nedenle akciğer ve prostat gibi öteki organlarda birincil tümörler araştırılmalıdır. Ama bazen tablo inme (ictus) ya da akut ansefalit özellik*leri ile başlayabilir; başlangıçta basınç artması belirtileri görülmez; bunlar hastalığın birkaç ay gibi zaten kısa olan seyri boyunca da görülmezler ya da son evrede ortaya çıkarlar. Beynin tüm bölgelerinde karsinom yayılım odaklan görülebilir; ama bunlar en çok alın lobunda yerleşirler. Beyinde yayılım odağı tek olduğunda, yayılımın geliştiği bölgenin tümörlerine öz*gü belirtiler görülebilir; ama genellikle tümörler birden çok odağa yerle*şirler. Bu olgularda klinik tablo oldukça değişkendir ve tanı son derece güçtür.

Tedavinin etkisini değerlendirmede en iyi ölçüt, beklenen yaşam süresidir. Son on yılda anestezi ve cerrahi tekniklerindeki iyileşmeye, bazı ışın tedavisi araçlarının kusursuzlaşmasına ve tümör gelişmesini önleyici yeni ve etkili ilaç*ların bulunmasına karşın, kötü huylu beyin tümörlerinde beklenen yaşam sü*resi, ne yazık ki, uzatılamamıştır.

 Alıntı
 18 Temmuz 2008, Saat 13:59
DurumuÇevrimdışı
Bayan Üye
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

 
Yorum #7

Çevresel sinir sistemi

Birbirine paralel giden birçok aksonun bir araya toplanmasın*dan sinir teli oluşur. Sinir telinin çevresi katılgandokudan ya*pılmış bir kılıfla sarılmıştır. Sinirlerin üzerinde besleyici kan damarları da yer alır. Aksonlar, duyu sinirlerinde duyuya, ha*reket sinirlerinde ise harekete hizmet ederler. Ama birçok si*nirde hem duyu hem de hareket aksonları bulunur. Bunlara karma sinirler adı verilir.

Sinirler, sinir sisteminin beyinle omurilikten oluşan mer*kez bölümünü duyu organlarına, kaslara ve diğer organlara bağlayan, beyaz görünümlü kordonlardır. Beyinden, 8 çifti omurilik soğanından olmak üzere 12 çift beyin siniri (kranyal sinirler) ve omurilikten de 31 çift omurilik siniri (mikst sinir*ler) çıkar. Bu sinirlerin bir bölümü hareket sinirleri olup, uç*ları çok ince ağaç dalları gibi kas tellerine, kas hücrelerine da*ğılmıştır. Bu tür sinirler, merkez sinir sisteminden gelen emir*leri kaslara götürür ve onların çalışmasını sağlar.

Sinirlerin bir bölümü, kaslarda sonlanmaz. Bu tür sinir*ler, beyinle duyu organlarını birbirine bağlar. Duyu organların*dan beyine uzanan sinirlere duyu sinirleri adı verilir.

Vejetatif Nedir, Vejetatif sinir sistemi (otonom sinir sistemi)

Bütün iç organlarımız, bilinçdışında, istemsiz olarak görevle*rini sürdürürler. İstem dışı süregelen türlü organ hareketleri ve çalışmaları özel bir sinir sistemi tarafından yönetilir ve kontrol edilir. Bu sinir sistemi, vejetatif (otonom) sinir siste*mi adını alır. Vejetatif sinir sistemi, iç salgı bezleriyle sıkı bir bağıntı kurmuştur. Beyin kabuğunun yönetimi altında çalış*mayan bütün yalız (düz) kaslar ve bezler, bu sinir sisteminden sinir telleri alır. Vejetatif sinir sistemi, temel olarak, sinir düğümlerinden (gangliyonlar) ve sempatik sinir tellerinden oluşmuştur.

Vejetatif sinir sistemi, sempatik sinir sistemi ve parasem*patik sinir sistemlerine ayrılır. Bu iki sistemin organlarda yap*tıkları etkiler, birbirinin tam tersidir, yani biri yavaşlatıcı, di*ğeri hızlandırıcıdır.

Sempatik sinir sistemi Omurganın iç tarafının iki yanın*da yer alan birer sıra halinde dizilmiş sinir düğümlerinden oluşmuştur. Omurganın sırt bölgesinden bel bölgesine kadar uzanan sempatik gangliyonlar, sinir hücrelerinin bir toplulu*ğudur ve bir yandan omurilik sinirleri yoluyla omurilikle bağ*lantı kurarken, bir yandan da organlara sempatik sinirler gön*derirler. Tükürük bezleri, kalp damarları, bronşlar, mide, ka*raciğer, böbrekler, pankreas, bağırsaklar, idrar torbası vb. sem*patik sinir sistemi tarafından sinirlendirilirler. Sempatik sinir*ler 23 çifttir ve birbirlerine sinir demetleriyle bağlıdır. 23 çift sinirin 3 çifti boyun, 12 çifti göğüs, 4 çifti bel ve 4 çifti de sağ*rı gangliyonlarıdır.

Parasempatik sinir sisteminde, sinirsel düğümler yoktur. Sinirlerini doğrudan doğruya merkez sinir sistemindeki hücre*lerden almaktadır. Bu hücrelerin aksonları, merkez sinir siste*minden ayrıldıktan sonra, sinir verdikleri organların içinde ya da yakınlarında bulunan küçük gangliyon hücreleriyle bağla*nırlar. Sempatik ve parasempatik sistemin birbirine karşıt ve düzenli bir şekilde organları çalıştırması, beynin tabanında bu*lunan, sempatik (otonom) hareketlerin yüksek kontrol merke*zi olan hipotalamus tarafından yönetilir. Vejetatif sinir siste*minin beyin kabuğundaki duyu merkezleriyle hiçbir bağlantısı yoktur ve bu nedenle iç organlara gelen acı duyusu bilinç ala*nına girmez. Buna karşılık, ruhsal olaylar vejetatif sinir siste*mi ve vücut çalışmaları üzerinde etki yapar.

Sempatik ve parasempatik sinirlerinin, birbirine karşıt çalışmalarına şöyle örnekler verilebilir: Sempatik sinir kalbin hareketini hızlandırır, oysa parasempatik sinir bu hareketi ya*vaşlatır; parasempatik sinirler kalbi besleyen damarları geniş*letir, sempatik sinirler ise daraltır; bronşları parasempatik si*nirler daraltır, sempatik sinirler ise genişletir. Parasempatik si*nirler bağırsak hareketlerini hızlandırırken, sempatik sinirler bu hareketi yavaşlatır. Gözbebeklerini parasempatik sinirler daraltır, oysa sempatik sinirler genişletir.

Baş ağrısı: Baş ağrısı en sık rastlanan hastalık belirtilerindendir. Baş ağrısı genellikle geçici ve sinirsel nedenlere dayanır ve çoğu kez endişe, açıklanamayan öfkeli durumlarda ortaya çı*kar. Derin baş ağrıları genellikle damarlarla ilgilidir. Bu tür baş ağrıları çoğu kez şiddetli ve süreklidir. Baş ağrısına neden ola*bilecek bulaşıcı hastalıklar, kafaiçi basıncını artıran tümör, apse ve kistler, menenjit, beyin kanamaları, gözlerde kırılma ve uyum bozuklukları, sindirim güçlüğü, kabızlık, yüksek tan*siyon, kalp yetmezliği, üremi, sinüs iltihapları, alkolizm, zehir*lenmeleri, aşırı yorgunluk, açlık, alerjik hastalıklar, güneş çarpmaları, sara, eklampsi gibi daha birçok etkenler var*dır. Zaman zaman gelen baş ağrılarının nedeni migren ve histamine bağlıdır.

Başağrısı Belirtileri: Genel bir tanımla, ağrının oluşumu kaslardan, boyun bölgesindeki kaslara kadar uzanan ve kafa derisi içinde seyreden kas tabakasının spazmı şeklinde açıklanır. Bazı ayrı*calıklar görülebilir. Örneğin, yüksek tansiyonda baş ağrısı sa*bahları, kalp yetmezliğinde ise yatar durumdayken vardır.
Seyri: Kimi zaman şiddetli baş ağrısı nedeniyle bulantı, kusma ve görme bozuklukları görülür. Baş ağrısı inatçı olabi*lir ve bazen günlerce sürebilir.
Tedavi: Genel olarak tedavi nedene yöneliktir. Şiddetli baş ağrılarında hasta sessiz bir ortama alınır, alnına soğuk kompres uygulanır. Ağrı kesici ilaçlar ya da yatıştırıcı ilaçlar ayrı ayrı olduğu gibi birlikte de verilebilir.

Uykusuzluk: Gürültü, ışık, sıcak, soğuk, yatılan yerin ra*hatsızlığı gibi dış etkenler; ağrı ve diğer rahatsızlıklar gibi iç etkenler, sinirlenmeler, çok çay ve kahve içilmesi, amfetamin gurubu zayıflatıcı ilaçlar uykuya engel olabilirler. Bazen uykuya dalmak oldukça güçtür. Uykusuzluk bazen hafiftir ve nedenin ortadan kaldırılmasıyla uyku gelir. Açık zehirleyici etkileri ol*mamakla birlikte uyutucu ilaçları uzun süre ya da devamlı kul*lanmak, alışkanlık yapabileceği için sakıncalıdır. Devamlı uyu*tucu ilaçlar kullanan kişiler uyku sağlayabilmek için aldıkları dozu zaman zaman artırmak zorunda kalırlar. Çoğu kez, uzun süre kullanıldıktan sonra uyutucu ilaç kullanmaktan vazgeçile*cek olursa, uyku hemen hemen olanaksızlaşır. İşte bu neden*lerle, uyutucu ilaçları sürekli kullanmamalı ve arada bir kesmelidir. Ama uykusuzluk insanı yıpratacağı için, rahat ve yeter*li bir uyku sağlanmalıdır. Uyku eksikliği öldürücü değildir, ama uyanıklık süresi uzadıkça kişide sinirlilik artar ve düşünme ye*teneği giderek güçsüzleşir. Uykusuzluk, eğer herhangi bir has*talık nedeniyle değilse, ılık banyo alınmasıyla önlenebilir.

Vejetatif distoni: Sinir lifleri ve sinir-kas arası uyartıların iletiminde başlıca görevi kimyasal bir madde olan asetilkolin yapar. Bu maddenin, parasempatik sinir sisteminin çalışmasın*da büyük rolü vardır. Asetilkolin vücutta, kolinesteraz adlı bir madde tarafından parçalanır. Kolinesteraz adlı bu maddenin herhangi bir etkenle kanda azalması halinde, dolaşımdaki ase*tilkolin normalin üstünde bulunacağı için, parasempatik sinir sistemi gerektiğinden fazla uyarılmış olur.
Belirtileri: Kalp çalışması zayıflar, kaslar gevşer, bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı hissedilir. Gözbebekleri ufalır ve gör*mede bozukluklar ortaya çıkar.

Seyri: Asetilkolin düzeyi normale döndürülmediği takdir*de şiddetli bağırsak kasılmaları, diğer ağır belirtiler ortaya çı*kar ve sonunda hastada şiddetli kasılmalar ve koma hali be*lirir.
Tedavi: Asetilkolinin karşıt maddesi olan atropin enjektesi gereklidir.

Hareket hastalığı, Hareket Sistemindeki Hastalıklar

Kişinin yolculuk yaptığı aracın hare*keti sırasında açısal ya da düz yolda ortaya çıkan hızlanma ve yavaşlamanın içkulağa yaptığı etkiden ötürü oluşan bir has*talıktır.

Belirtileri: Bulantı ve kusma.
Tedavi: Ağızdan hiyosin verilir. Bugünkü antihistaminikler de aynı etkiyi gösterir. Hareket hastalığı olanların, yolcu*lukta ağır yemek yememeleri ve mümkünse yatar durumda yol*culuk yapmaları uygundur.

 Alıntı
 18 Temmuz 2008, Saat 13:59
DurumuÇevrimdışı
Bayan Üye
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

 
Yorum #8

Beyin tümörleri, Beyinde Tümör

Beyinde oluşan tümörler, sinir sistemi kaynaklı (gliyom) beyin zarı kaynaklı (meninjiyom) ve kan da*marı kaynaklı (hemanjiyom / anjiyom) olabilir. Gliyom, menin*jiyom ve hemanjiyomun tersine, bulunduğu sinir dokusunu kapladığından ve normal doku ile tümörlü doku arasındaki sı*nır saptanamadığından habis olarak kabul edilir.

Beyinde Tümör Belirtileri

Hangi tümör tipi olursa olsun, kafaiçi basınç artar. Bunun belirtileri de şiddetli baş ağrısı, görme bozuklu*ğu ve ağır vakalarda kusma ve bilinç bozukluklarıdır.

Seyri: Hastalığın ilerleyişi tümörün büyüme hızına para*leldir.

Tedavi: Habis olmayan tümörler ameliyatla çıkartılabilir. Habis tümör ameliyatları oldukça tehlikelidir. Çünkü hem tü*mörün yeniden belirmeyeceği garanti edilemez hem de ame*liyat sırasında beyin dokusunun bazı yerlerinin zedelenmesin*den kaçınılamaz. Bu nedenle, habis tümörlerde ameliyata çok ender başvurulur. Ancak, tümörün kistik olduğu ve tümör do*kusunun bir kist duvarının çok küçük bir alanını kapladığı hallerde ya da tümörün beynin az zarar göreceği bir yerinde olması halinde, ameliyat girişiminde bulunulabilir. Röntgen te*davisi bazı gliyom tiplerinde etkili olabilir.

Havadan etkilenme

Birçok insan havadan etkilenir. Bazı kişilerin ruhsal ve fiziksel durumları havaya, yani hava deği*şikliğine bağlıdır. Kişiyi en çok lodos havalar etkiler. Hava*dan etkilenmenin nedenleri henüz bilinmemektedir. Hava de*ğişikliklerinin intiharlara, kalp ve dolaşım bozukluklarına ve koliklere neden olabildiği sanılmaktadır.

Belirtileri: Baş ağrısı, bulantı, halsizlik, uykusuzluk ve ne*şesizlik görülür.

Seyri: Süresi ve şiddeti hava koşullarına bağlıdır.

Tedavi: Havadan etkilenen kişiler, havanın kendilerini et*kilediği günlerde ruhsal ve fiziksel yorgunluklardan kaçınma*lıdır. Kalp ve kan dolaşım bozukluğu olanlar bu günlerde ara*ba kullanmamalıdır. Mümkün olduğu kadar açık havada dolaşmalı ve uykuların düzenli olmasına dikkat etmelidir. Baş ağrısı giderici, sakinleştirici ve kan dolaşımını düzenleyici ilaç*lar rahatlık sağlar. Hatta, kahvenin bile yararlı olabildiği ger*çektir. Saunalar ve hava kürleri önlem olarak uygulanabilir. Aşırı duyarlılık durumlarında yer değiştirmelidir

 Alıntı
 27 Temmuz 2008, Saat 22:01
DurumuÇevrimdışı
Yeni Üye
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

 
Yorum #9

ßiLqilendirme için Teşekkürler . .

 Alıntı
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Yukarı Git