Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

ANEXATE İ.V. ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL 0.5 mg/5 ml

BoluBeyi

Hepinizin Canı Cennete ..!
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    24 Mar 2017
  • Mesajlar
    4,419
  • MFC Puanı
    2,927
  • MFC Seviyesi

ANEXATE İ.V. ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL 0.5 mg/5 ml

Bir ampul 0.5 mg flumazenil içerir.
Diğer maddeler: Disodyum edetat, asetik asit, sodyum klorür, pH ayan için (pH=4) yeterli miktarda 1 N sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ


Farmakodinamik Özellikler
Bir imidazobenzodiazepin türevi olan Anexate, benzodiazepin antagonistidir. Benzodiazepin reseptörleri yolu ile etki eden ajanların merkezi sinir
sistemi üzerindeki etkilerini kompetitif inhibisyon yolu ile spesifik olarak bloke eder. Sağlıklı gönüllülerde, benzodiazepin agonistlerince
oluşturulan sedasyon, amnezi ve psikomotor bozukluğun i.v. Anexate ile antagonize edildiği gösterilmiştir. Benzodiazepinin hipnotik-sedatif etkileri
intravenöz Anexate enjeksiyonu ile süratle tersine döner (1-2 dakika içerisinde) ve sonraki birkaç saat içerisinde, agonist ve antagonist doz oranına
ve yarılanma ömrüne göre yavaş yavaş tekrar ortaya çıkabilir. Anexate antikonvülsan aktivite gibi zayıf bir içsel agonistik etki gösterebilir. Birkaç
hafta boyunca yüksek dozlarda benzodiazepin verilen hayvanlarda, Anexate nöbet gibiyoksunluk semptomlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Erişkin
insanlarda da benzer etkigörülmüştür.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim: Flumazenilin farmakokinetikleri terapötik alanın dahilinde ve üzerinde doz orantılıdır (100 mg'a kadar) (Bkz. Dağılım).
Dağılım: Zayıf lipofilik bir baz olan flumazenil, plazma proteinlerine yaklaşık %50 oranında bağlanır. Plazma proteinlerine bağlanan kısmın üçte ikisi
albümine bağlanır. Flumazenil ekstravasküler bölgede yaygın olarak dağılır. Flumazenilin plazma konsantrasyonları dağılım fazında 4-11 dakikalık bir
yarı-ömürle azalır. Dağılım kararlı durumda 0.9-1.1 l/kg'dır.
Metabolizma: Flumazenil geniş ölçüde karaciğerde metabolize edilir. Karboksilik asit metaboliti plazmada (serbest) ve idrarda (serbest ve glukuronidi)
ana metabolittir. Farmakolojik testlerde, bu ana metabolit benzodiazepin agonist ya da antagonist aktivite göstermemiştir.
Eliminasyon: Flumazenilin hemen hemen tamamı (%99) böbrek dışı yollarla vücuttan atılır. İlacın tamamıyla metabolize olduğu düşünülerek uygulamada
idrarda değişmemiş flumazenil bulunmaz. Radyoaktif madde ile işaretlenmiş ilacın eliminasyonu esasen 72 saat içinde tamamlanır, bunun %90-95'i idrarda,
%5-10'u dışkıdadır. 40-80 dakikalık yarı-ömürle gösterildiği gibi eliminasyon hızlıdır. Flumazenilin total plazma klerensi 0.8-1.0 l/saat/kg'dır ve
tamamen hepatik klerense bağlanabilir.
İ.v. flumazenil enfüzyonu sırasında gıda alımı muhtemelen bu döneme eşlik eden yüksek hepatik kan akımına bağlı olarak klerenste %50 artışla
sonuçlanır.
Özel topluluklarda farmakokinetik: Karaciğer fonksiyonu bozuk hastalarda flumazenilin eliminasyon yarı-ömrü daha uzundur ve sağlıklı bireylere göre
total vücut klerensi daha düşüktür. Flumazenilin farmakokinetiği cinsiyet, yaşlılık, hemodiyaliz veya renal yetmezlik ile önemli ölçüde etkilenmez. Bir
yaşın üzerindeki çoçuklarda eliminasyon yarı-ömrü genellikle 20-75 dakika arasında değişen ortalama 40 dakika ile erişkinlerden daha değişkendir. Vücut
ağırlığına göre ayarlandığında klerens ve dağılım volümü erişkinlerde görüldüğü gibidir.
ENDİKASYONLARI


Anexate, benzodiazepinlerin merkezi sedatif etkilerinintamamen veya kısmen tersine çevrilmesinde endikedir. Bu nedenle, aşağıdaki
endikasyonlarda anestezi ve yoğun bakımda kullanılır.
Anestezide: Endüksiyon ve idamesinde benzodiazepinlerin kullanıldığı genel anestezinin sonlandırılması. Hem hastanede yatan, hem de ayaktan
tedavi gören hastalarda, kısa tanısal ve terapötik işlemlerde
kullanılan benzodiazepinlerin sedatif etkilerinin tersine çevrilmesi.
Yoğun bakımda ve nedeni bilinmeyen şuur kaybına yaklaşımda: Anexate,benzodiazepin entoksikasyonlannın tanısının konmasında ya da böyle bir durumun
olmadığının belirlenmesinde kullanılır. Benzodiazepinlerle olan doz aşımı durumlarında, benzodiazepinlerin merkezi etkilerinin spesifik olarak geri
döndürülmesinde (gereksiz bir entübasyonu önlemek ya da entübasyona olanak vermek için spontan solunum ve bilincin geri döndürülmesi) de
kullanılabilir.
KONTRENDİKASYONLARI


Flumazenil veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Anexate kullanımı
kontrendikedir. Kafa içi basıncı kontrolü veya status epileptikus gibi hayatı tehdit edici potansiyel durumların kontrolü için benzodiazepin verilmiş
olan hastalarda Anexate kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER


Flumazenil kullanımı sırasında nöbetler görülebilmektedir. Nöbetler, daha çok uzun süreli sedasyon için benzodiazepin kullanan hastalarda veya
hastaların ciddi siklik antidepresan doz aşımı belirtileri sergiledikleri doz aşımı vakalarında görülmektedir. Hekimler flumazenil dozunu her hastada
bireysel olarak ayarlamalı ve nöbet tedavisi uygulamaya hazır olmalıdırlar.
Nöbet Riski
Benzodiazepin etkilerinin geri dönüşümü, belirli yüksek risk popülasyonlarında nöbetlerin başlangıcıyla ilişkilendirilmektedir. Nöbetlere ilişkin olası
risk faktörleri kapsamında: eş zamanlı majör sedatif-hipnotik ilacın kesilmesi, tekrarlı parenteral benzodiazepin dozlarıyla yakın zaman önce uygulanan
tedavi, aşırı doz vakalarında Anexate uygulamasından önce miyoklonik seğirmeler veya nöbet aktivitesi veya eş zamanlı siklik antidepresan zehirlenmesi
yer almaktadır.
Anexate, motor anomaliler (seğirme, rijidite, fokal nöbetler), disritmi (geniş QRS, ventriküler disritmi, kalp bloku), antikolinerjik belirtiler
(midriyazi, kuru mukoza, hipoperistalzi) ve kardiyovasküler kollapsla kendini gösteren ciddi siklik antidepresan zehirlenme vakalarında
önerilmemektedir. Bu gibi vakalarda Anexate tedavisi kesilmeli ve antidepresan toksisite belirtileri ortadan kaybolana kadar hasta sedasyon altında
tutulmalıdır (gerekiyorsa ventilatör ve sirkülatuvar destek verilerek). Anexate tedavisinin ciddi şekilde hasta karma doz aşımı hastalarında sedasyonun
etkilerini tersine çevirmek dışında bilinen bir yararı yoktur ve nöbet görülme ihtimali (herhangi bir nedenden kaynaklanan) olan vakalarda
kullanılmamalıdır.
Anexate uygulamasıyla ilişkilendirilen konvülsiyonların çoğu tedavi gerektirmektedir ve benzodiazepinler, fenitoin veya barbitüratlarla başarılı bir
şekilde tedavi edilmiştir. Flumazenil' in varlığı nedeniyle, normalden daha yüksek benzodiazepin dozları gerekebilir.
Hipoventilasyon
Benzodiazepinin etkilerini geri çevirmek üzere (bilinçli sedasyon veya genel anestezinin ardından) Anexate alan hastalar uygulanan benzodiazepinin dozu
ve etki süresine göre uygun bir süre boyunca (120 dakikaya kadar) resedasyon, solunum depresyonu veya diğer benzodiazepin etkileri yönünden
izlenmelidir.
Bunun nedeni Anexate'ın hastalarda benzodiazepin uygulamasından kaynaklanan hipoventilasyonun tedavisinde etkin bir tedavi olduğunun gösterilmemiş
olmasıdır. Sağlıklı erkek gönüllülerde Anexate tek başına uygulanan bir benzodiazepinden sonra hiperkapni ve hipoksiye verilen ventilatör yanıtların
benzodiazepin tarafından indüklenen depresyonunu tersine çevirebilme özelliğine sahiptir. Ancak tipik Anexate dozlarının ventilatör etkileri (1 mg veya
daha az) pek çok benzodiazepin etkisini göstermeden azaldığı için bu tür depresyon tekrar edebilir. Anexate bir opioidle birlikte benzodiazepin
kullanılarak uygulanan sedasyonun ardından ventilatör yanıt üzerindeki etkileri tutarlı değildir ve bu etkiler yeterince araştırılmamıştır.
Flumazenil'in mevcut olması hipoventilasyonun hızlı bir şekilde tespit edilmesinin ve bir havayolu açılarak ventilasyona yardımcı olmak üzere etkin bir
müdahale uygulanmasının gerekliğini ortadan kaldırmaz.
Doz aşımı vakaları hasta stabil duruma gelene ve resedasyon ihtimali ortadan kalkana kadar resedasyon açısından izlenmelidir.
Sedasyonun geri döndürülmesi
Anexate'ın benzodiazepinlerle uygulanan sedasyon veya anestezinin ardından kendine gelmekte olan hastanın uyanıklık durumunu artırması beklenebilir,
ancak yeterli süre boyunca prosedür sonrası izlemin yerine geçmemelidir. Anexate'ın mevcut olması sedasyon için yüksek dozlarda benzodiazepin
kullanımıyla ilişkili riskleri ortadan kaldırmaz.
Hastalar Anexate uygulaması ardından yeterli bir süre boyunca resedasyon, solunum depresyonu veya diğer sürekli ya da rekürren agonist etkiler yönünden
izlenmelidir.
Düşük doz, kısa süre etkili benzodiazepinin (<10 mg midazolam) etkisini geri döndürmek üzere Anexate uygulanması durumunda resedasyon ihtimali çok
düşüktür. Nöromusküler bloke edici ajanlar ve birden fazla anestezik ajanla birlikte uzun bir prosedür süresince yüksek tek doz veya kümülatif dozlarda
benzodiazepin uygulanması durumunda ise resedasyon riski çok yüksektir.
Klinik çalışmalarda erişkin hastaların %1 ila %3'ünde belirgin resedasyon gözlenmiştir. Erişkin hastalarda resedasyonun engellenmesi gereken klinik
durumlarda; doktorlar başlangıç dozunu (0.2 mg/dak'da verilen 1 mg'ye kadar Anexate) 30 dakika sonra ve muhtemelen 60 dakika sonra tekrarlamak
isteyebilirler. Klinik çalışmalarda araştırılmamış olmakla birlikte bu dozaj programı normal gönüllülerle yürütülen bir resedasyonu engelleme
çalışmasında etkin olmuştur.
Bilinçli sedasyon için kullanılan benzodiazepinlerin etkilerini geri döndürmek üzere Anexate kullanımı 1 ve 17 yaş arası 107 pediatrik hastanın dahil
edildiği bir açık uçlu klinik çalışmada değerlendirilmiştir. Bu çalışma flumazenil uygulaması ardından tamamen uyanan pediatrik hastaların, özellikle
daha küçük yaşlarda (1-5 yaş) olmak üzere, sedasyon rekürensi yaşayabileceklerini düşündürmektedir. Anexate uygulamasının başlamasından 10 dakika sonra
tamamen uyanan 60 hastadan 7'sinde resedasyon görülmüştür. Hiçbir hasta başlangıçtaki sedasyon düzeyine geri dönmemiştir. Resedasyona kadar geçen
ortalama süre 25 dakikadır (aralık: 19-50 dakika). Resedasyon yaşayan pediatrik hastalarda tekrarlı flumazenil uygulamasının güvenilirlik ve etkinliği
gösterilmemiştir.
Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kullanımı
Anexate, yoğun bakım ünitesi gibi ortamlarda tanımlanmamış benzodiazepin bağımlılığı riski arttığından, YBÜ'de dikkatle kullanılmalıdır. Anexate
benzodiazepinlere fiziksel bağımlılığı olan hastalarda konvülsiyonlara neden olabilir.
Yukarıda belirtilen yan etkilere ilişkin risk nedeniyle YBÜ'de benzodiazepin tarafından indüklenen sedasyon tanısı koymak üzere Anexate uygulaması
önerilmez. Bunun yanı sıra, metabolik bozukluk, travmatik yaralanma, benzodiazepin dışındaki ilaçlar veya benzodiazepin reseptör işgaliyle ilişkisi
olmayan diğer tüm nedenlere bağlı olarak karışık bir hal almış vakalarda hastanın flumazenile yanıt vermemesinin prognostik anlamlılığı
bilinmemektedir. Doz aşımında kullanımı
Anexate havayolunun doğru şekilde desteklenmesi, solunum yardımı, sirkülatuvar erişim ve destek, lavaj ve kömürle dahili dekontaminasyon ve yeterli
klinik değerlendirmenin yerini almak için değil, bu uygulamalara ek olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Flumazenil uygulaması öncesinde hava
yolunun güvenliğini sağlamak, ventilasyon ve intravenöz erişim için gerekli önlemler alınmalıdır. Uyanmanın ardından, hastalar uyanma sonrası konfüzyon
ve ajitasyonun sonucu olarak endotrakeal tüpleri ve/veya intravenöz boruları çekmeye çalışabilirler.
Kafa yaralanması
Anexate benzodiazepin alan hastalarda konvülsiyonları hızlandırmaya ve serebral kan akışında değişiklik meydana getirmeye neden olabileceğinden, kafa
yaralanması olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Ancak bu gibi komplikasyonların ortaya çıkması halinde bunları gidermeye hazır hekimler
tarafından kullanılmalıdır.
Nöromusküler bloke edici ajanlarla kullanımı
Anexate nöromusküler blokajın etkileri tamamen geri dönene kadar kullanılmamalıdır.
Psikiyatrik hastalarda Kullanım
Anexate'ın panik bozukluk öyküsü olan hastalarda panik atağı tetiklediği bildirilmiştir.
Enjeksiyon yerinde ağrı
Enjeksyion yerinde ağrı veya enflamasyon ihtimalini en aza indirgemek için; Anexate geniş bir venden serbest şekilde akan intravenöz infüzyon yoluyla
uygulanmalıdır. Perivasküler dokulara ekstravazasyonun ardından lokal iritasyon meydana gelebilir.
Solunum hastalıkları
Ciddi akciğer hastalığı olan ve benzodiazepin kaynaklı ciddi solunum depresyonu olan hastalarda Anexate uygulaması yerine uygun bir ventilatör desteği
kullanılmalıdır. Flumazenil sağlıklı gönüllülerde ventilatör tahrik üzerindeki benzodiazepin tarafından indüklenen değişiklikleri kısmi olarak geri
döndürebilmektedir ancak klinik etkinliği gösterilmemiştir.
Kardivasküler hastalıklarda kullanım
Anexate kardiyak hastalarda benzodiazepinlerin etkilerini geri döndürmek için toplam 0.5 mg'den düşük dozlarda 0.1 mg/dakika hızında uygulandığında
kalbin çalışmasında artışa neden olmamıştır. Flumazenil, tek başına stabil iskemik kalp hastalarına uygulandığında kardiyovasküler parametreler
üzerinde anlamlı etkileri yoktur.
Karaciğer hastalıklarında kullanım
Anexate klirensi hafif ila orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda normal değerlerin %40 ila %60'ına; şiddetli karaciğer yetmezliği olan
hastalarda ise normal değerlerin %25'ine kadar düşmüştür. Benzodiazepin etkilerinin başlangıçta geri döndürülmesi için kullanılan flumazenil dozu
etkilenmemekle birlikte, ilacın karaciğer hastalıklarında tekrarlı kullanımında dozun boyutu ve sıklığı azaltılmalıdır.
İlaç ve alkol bağımlısı hastalarda kullanımı
Anexate alkolizm ve başka ilaç bağımlılıkları olan hastalarda, bu hasta popülasyonunda benzodiazepin toleransı ve bağımlılığı sıklığının artması
nedeniyle dikkatle kullanılmalıdır.
Anexate' ın benzodiazepin bağımlılığı tedavisi için veya uzun süreli benzodiazepin abstinensi tedavisi için kullanımı, bu şekilde bir kullanım
incelenmediği için önerilmemektedir.
Flumazenil uygulaması hayvanlarda ve insanlarda benzodiazepin geri çekilme etkilerini hızlandırabilmektedir. Bu durum 2 haftaya kadar oral lorazepam
dozlarıyla tedavi edilen ve 3 mg'ye kadar kümülatif flumazenil dozlarıyla tedavi edildiğinde sıcak basması, ajitasyon ve titreme gibi etkiler
sergileyen sağlıklı gönüllülerde görülmüştür.
Klinik çalışmalarda bazı erişkin hastalarda flumazenil'in benzodiazepin geri çekilme etkilerini hızlandırdığını düşündüren benzer yan etkiler
görülmüştür. Bu hastalarda baş dönmesi, hafif konfüzyon, duygusal dengesizlik, ajitasyon (anksiyete belirti ve semptomlarıyla) ve hafif duyusal
distorsiyonla karakterize, kısa süreli bir sendrom görülmüştür. Bu yanıt dozla ilişkilidir; en sık olarak 1 mg üzeri dozlarda görülmüştür, çok seyrek
olarak reasürans dışında bir tedavi gerektirmiştir ve genellikle kısa sürelidir. Gerektiğinde, bu hastalar (5 ila 10 vaka) barbitürat, benzodiazepin ve
diğer sedatif ilaçların normal dozlarıyla başarılı şekilde tedavi edilmişlerdir.
Hekimler flumazenil uygulamasının benzodiazepinlere gösterilmiş fiziksel bağımlılığı bulunan hastalarda doza bağlı geri çekilme sendromlarına yol
açabileceğini ve alkol, barbiturat ve çapraz-toleranslı sedatiflere yönelik geri çekilme sendromlarının tedavisini zorlaştırabileceğini göz önünde
bulundurmalıdır.
Anexate'ın uzun süreli benzodiazepin tedavisi gören hastalarda kullanılımı tavsiye edilmez. Her ne kadar Anexate'ın hafif derecede antikonvülziyon
etkisi varsa da, benzodiazepin agonistlerinin koruyucu etkilerini baskılayarak konvülsüyonlarda artışa neden olabilir.
Anexate'ın uygulamasından önceki hafta içerisinde yüksek dozda ya da uzun süreli olarak benzodiazepine maruz kalmış ve tedavisi sonlandırılmış
hastalarda Anexate'ın hızlı enjeksiyonu; duyusal bozulma, ajitasyon, anksiyete, hafif konfüzyon ve duygusal değişiklik gibi yoksunluk sendromu
belirtileri görülmüştür.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı


Gebelik kategorisi: C.
Gebe kadınlarda Anexate'ın güvenilirliği incelenmemiştir. Bu yüzden gebelik sırasında ilaç tedavisinin faydaları fetusda meydana gelebilecek muhtemel
riske karşı incelenmelidir. Emziren annelerde, acil durumlarda parenteral Anexate uygulaması kontrendike değildir.
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi


Önceden yutulmuş veya alınmış benzodiazepinin etkisi (örn. sedasyon) oluşableceğinden, hastalar uygulamadan sonraki ilk 24 saat süresince tam bir
zihinsel uyanıklık gerektiren tehlikeli işlere (tehlikeli bir makineyi işletmek ya da motorlu araç kullanmak gibi) girişmemeleri konusunda
uyarılmalıdırlar.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER


Pazarlama sonrası deneyim
Anexate genelde iyi tolere edilmektedir. Postoperatif kullanımda, özellikle opiatlar da kullanıldığında bazen bulantı ve/veya kusma gözlenmektedir.
Ayrıca sıcak basması gözlenmiştir. Hastalar çok hızlı uyanırsa ajitasyon, anksiyete veya korku gözlenebilir.
Özellikle benzodiazepinler ile uzun süreli tedaviden sonra veya birkaç ilacın bir arada yüksek dozda alındığı olgularda, bilinen epilepsi veya şiddetli
karaciğer yetmezliği öyküsü bulunan hastalarda olmak üzere çok seyrek şekilde nöbetler bildirilmiştir.
Birkaç ilacın bir arada yüksek dozda alındığı olgularda, özellikle siklik antidepresanlarla, konvülsiyon ve kardiyak disritmi gibi toksik etkiler
Anexate ile benzodiazepinlerin etkilerinin geri döndürülmesi sırasında ortaya çıkabilir.
Yoğun bakım hastalarında uyanırken kan basıncı ve kalp hızında geçici artışlar meydana gelebilir.
Anexate ile ilişkilendirilen istenmeyen etkiler genellikle özel bir tedavi gerektirmezler.
Fazla ve/veya hızlı enjekte edilen Anexate dozları, Anexate uygulamasından herhangi bir zaman önce birkaç hafta içinde sonlandırılan uzun süreli
ve/veya yüksek doz benzodiazepin tedavisi uygulanan hastalarda, anksiyete atakları, taşikardi, baş dönmesi ve terleme gibi benzodiazepin
yoksunluksemptomlarına neden olabilir. Bu semptomlar yavaş intravenöz enjeksiyonla diazepam veya midazolam uygulanarak tedavi edilebilir. Ayrıca kısa
süreli benzodiazepin uygulamasından sonra hafif ve geçici yoksunluk reaksiyonları olasılığı mevcuttur.
Anexate'ın panik bozukluk öyküsü olan hastalarda panik atakları uyardığı bildirilmiştir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafilaksi dahil) çok seyrek
şekilde bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ


Anexate, reseptör düzeyinde kompetitif etkileşimle benzodiazepinlerin merkezi etkilerini bloke eder. Zopiklon, triazolopiridazinler ve diğer
benzodiazepin olmayan agonistlerin benzodiazepin reseptörleri üzerindeki etkileri de Anexate ile bloke edilir. Anexate varlığında benzodiazepin
agonistlerinin farmakokinetik özellikleri değişmeden kalır; ancak bunun tersi de geçerlidir.
Etanol ile flumazenil arasında herhangi bir farmakokinetik etkileşim yoktur.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Anexate, bir anestezist ya da deneyimli bir hekim tarafından sadece intravenöz olarak uygulanmalıdır.
Suda %5 dekstroz, laktatlı Ringer ve normal salin solüsyonları ile geçimlidir. Anexate bu solüsyonlardan biri ile karıştırıldıktan ya da enjektöre
çekildikten 24 saat sonra atılmalıdır.
Doz, tasarlanan etkiye göre titre edilmelidir. Bazı benzodiazepinlerin etki süresi Anexate'ın etki süresini geçebileceği için, uyanmayı takiben
sedasyon tekrarlarsa ek dozlar gerekebilir.
Anestezide: Önerilen başlangıç dozu 15 saniyede i.v. olarak uygulanan 0.2 mg'dır. Eğer 60 saniye içerisinde istenilen bilinç açıklığına ulaşılamazsa,
0.1 mg'lık ikinci bir doz enjekte edilebilir ve gerektiği durumlarda, toplam doz 1 mg'ı aşmamak kaydıyla, bu 60 saniyede bir tekrarlanabilir.
Genellikle uygulanan doz 0.3-0.6 mg'dır fakatbireysel gereksinimler, uygulanan benzodiazepinlerin etki süresi ve dozu ile birlikte hasta özelliğine
bağlı değişkenlik gösterebilir.
Yoğun bakımda ve nedeni bilinmeyen şuur kaybına yaklaşımda: Önerilen başlangıç dozu i.v. olarak uygulanan 0.3 mg'dır. Eğer 60 saniye içerisinde
istenilen bilinç açıklığına ulaşılamazsa, hasta uyanıncaya ya da toplam doz 2 mg'a ulaşıncaya kadar Anexate enjeksiyonlarına devam edilebilir. Eğer
uyku hali tekrar ortaya çıkarsa, Anexate yukarıdaki gibi bir veya daha çok bolus i.v. dozlarında veya saatte 0.1-0.4 mg i.v. enfüzyon olarak
uygulanabilir. Enfüzyon hızı, istenilen uyanıklık derecesine göre her hasta için ayrı ayrı ayarlanmalıdır.
Yinelenen Anexate dozları sonrasında bilinç düzeyinde ya da solunum fonksiyonlarında önemli bir düzelme sağlanamazsa, benzodiazepinlere bağlı olmayan
bir etiyoloji düşünülmelidir.
Yoğun bakım ünitesinde benzodiazepinlerle yüksek dozda ve/veya uzun süredir tedavi edilen hastalarda, Anexate dozu her hasta için ayarlanarak çok yavaş
uygulanmalı ve yoksunluk
sendromlarına yol açmamalıdır. Eğer beklenmeyen semptomlar ortaya çıkarsa, diazepam ya da midazolam intravenöz olarak dikkatlice titre edilerek
hastanın cevabına göre ayarlanabilir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
Özel Doz Talimatları
Bir yaşın üzerindeki çocuklar: Bir yaşın üzerindeki çocuklarda benzodiazepinlerle endüklenen şuurlu sedasyonun geri döndürülmesi için önerilen
başlangıç dozu 15 saniye içinde i.v. olarak 0.01 mg/kg (0.2 mg'a kadar) uygulamasıdır. İlave 45 saniye beklendikten sonra istenen bilinç düzeyi
sağlanamamışsa, ilave 0.01 mg/kg'lık (0.2 mg'a kadar) enjeksiyonlar verilebilir ve gerektiğinde maksimum total doz 0.05 mg/kg veya 1 mg'a (hangisi
düşükse) kadar, 60 saniyelik aralarla (maksimum 4 kez) tekrarlanabilir. Doz hastanın
cevabına göre ayarlanmalıdır.
Nokta yukarıda bulunacak şekilde tutulur. Ampulün baş kısmı ok yönünde aşağıya çekilir. Testere kullanılmasına gerek yoktur.
DOZ AŞIMI


İnsanlarda Anexate ile akut doz aşımı ile ilgili çok sınırlı deneyim vardır. Anexate ile doz aşımı için belirli bir tedavi yoktur. Anexate ile doz
aşımının tedavisi, hayati belirtilerin takip edildiği ve hastanın klinik durumunun gözlendiği genel destekleyici ölçümlere dayanmalıdır.
Tavsiye edilen dozu aşan miktarlarda verildiğinde hiçbir doz aşımı semptomu gözlenmemiştir. Agonistlerden kaynaklanan yoksunluk semptomları için Bkz.
Kullanım Şekli ve Dozu.
SAKLAMA KOŞULU


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Anexate enjektöre çekildikten veya normal salin veya %5 dekstroz ile sulandırıldıktan 24 saat sonra kullanılmamalıdır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
Optimum sterilite için; Anexate kullanılmadan hemen öncesine kadar ampulde kalmalıdır.
TİCARİ ŞEKLİ


Anexate 0.5 mg/5 ml i.v. enjeksiyon için çözelti içeren ampul, 5 ml, 5 adet
DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ


Anexate 1 mg/10 ml i.v. enjeksiyon için çözelti içeren ampul, 10 ml, 5 adet
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
RUHSAT SAHİBİNİN İSİM VE ADRESİ


DEVA HOLDİNG A.Ş. Halkalı Merkez Mah.
Basın Ekspres Cad. No:l 34303 Küçükçekmece-İSTANBUL
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI


13.08.2009 - 128/70
İMALATÇI


F.Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, İsviçre lisansı ile Cenexi SAS, Fontenay, Fransa
Onay Tarihi: 29.09.2009 Reçete ile satılır.
 
Üst Alt