Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Anbin i.v. Infüzyon için liyofilize toz içeren flakon 500 ı.u

BoluBeyi

Hepinizin Canı Cennete ..!
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    24 Mar 2017
  • Mesajlar
    4,414
  • MFC Puanı
    2,927
  • MFC Seviyesi

Anbin i.v. Infüzyon için liyofilize toz içeren flakon 500 ı.u

FORMÜLÜ


Steril liyofilize toz içeren bir flakonda:
İnsan antitrombin III 500 I.U.
D-Mannitol 200 mg
Sodyum klorür 50 mg
Sodyum sitrat 52 mg
Steril çözücü solvent içeren hazır enjektörde:
Enjeksiyonluk su 10 ml
Ürün sulandırıldıktan sonra ml.de 50 IU antitrombin III ihtiva eder.
Spesifik aktivite >5 IU mg proteindir (Kromojenik metotla).
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ


Farmakodinamik özellikler
Antitrombin III, kandaki temel koagülasyon inhibitörüdür. Serin proteaz'ın aktif merkezi ile antitrombin III arasındaki kovalan bağın şekillenmesi ile
inhibitör etki oluşur. İnhibitör-koagülasyon enzim kompleksleri, retikülo-endotelyal sistem tarafından kaldırılır. En güçlü inhibe edilen faktörler
trombin ve faktör Xa olup, diğerleri, faktör IX, XI ve XII'in aktive edilmiş formlarıdır. Heparin, reaksiyonu hızlandıran katalizatör görevini görür.
Antitrombin III aktivitesi yetişkinlerde %80-120 olup, bu aktivitenin yarısı neonatlarda bulunur. İnsan plazma antitrombin III konsantratı fizyolojik
inhibitor gibi aynı yolla dağılır ve metabolize olur.
Farmakokinetik özellikler
Antitrombin III üzerinde yapılan farmakokinetik çalışmalar, ortalama biyolojik yarı ömrünün yaklaşık 3 gün olduğunu göstermektedir. Yarı ömür, birlikte
uygulanan heparin tedavisi ile yaklaşık 1.5 güne kadar azalabilir. Aşırı tüketim koşullarında, yarı ömür saatler düzeyine kadar düşebilir.
ENDİKASYONLARI


Antitrombin IH'ün kalıtımsal eksikliği olan hastalarda;
• Cerrahi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili tromboz ve pulmoner embolinin önlenmesinde profilaktik olarak,
• Tromboz, pulmoner emboli ve disemine intravasküler koagülasyonda veya gebelik sırasında ortaya çıkan pıhtılaşma sorunlarında tedavi edici olarak.
Antitrombin IH'ün eksikliği ve sepsis, travma, kanser, tromboembolizm ve sorunlu gebelik sonucunda gelişen antitrombin eksikliği, disemine
intravasküler koagülasyon ve diğer ciddi pıhtılaşma bozukluklarında da endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI

Ürünün bileşimindeki etken maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı derecede hassas olduğu bilinen hastalarda bu ürünün
kullanımından kaçınılmalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER


Çözelti hazırlandıktan sonra hemen uygulanmalıdır. Uygulama sadece i.v. yolla yapılmalıdır.
Anbin çözüldükten sonra diğer ilaçlar veya seyreltme solüsyonları ile karıştırılmamalı ve tek başına uygulanmalıdır.
Ürünün uygulanması ve iğnelerin kullanılması dikkatle yapılmalıdır. Kanla kontamine olmuş iğnelerle yapılan perkütan delme işlemi, HIV (AIDS) ve
hepatit içeren enfekte virüsleri içerebilir. Herhangi bir zarar olması durumunda hemen tıbbi bakım yapılmalıdır.
Alerjik ve anaflaktik reaksiyonların oluşması halinde, infüzyon hemen durdurulmalı ve şok tedavisi için geçerli tıbbi standartlar yerine
getirilmelidir.
Antitrombin III, insan kanından elde edilir. İnsan kanından ya da plazmasından elde edilen tıbbi bir ürün uygulandığında, virüsler ve teorik olarak
Creutzfeldt-Jacob (CJD) ajanı gibi bulaşıcı ajanların ürüne bulaşması riskinden dolayı oluşabilecek enfeksiyon hastalıkları tümüyle ortadan
kaldırılamamaktadır.
Bu aynı zamanda şimdiye kadar yapısı bilinmeyen patojenler için de geçerlidir.
Enfeksiyon ajanlarının bu bulaşma riski aşağıdaki şekillerde azaltılabilir:
• Donörlerin ciddi tıbbi görüşmelerle seçilmesi ve bağışlanan kanlarda üç önemli patojen virüs olan HIV, HCV ve HBsAg taranması,
• Plazma havuzlarında HCV genomik materyalin test edilmesi,
• Model virüsler kullanarak validasyonu yapılmış uzaklaştırma/inaktivasyon yöntemlerinin üretim yöntemine eklenmesi (Bu prosedürlerin
HIV, HCV, HAV ve HBV için etkili olduğu düşünülmektedir.)
Viral uzaklaştırma/inaktivasyon yöntemlerinin, parvovirüs B19 gibi zarfsız virüslere ve diğer bulaşıcı enfeksiyon ajanlarına karşı etkisi sınırlıdır.
Uygulanan ürünün adının ve seri numarasının kaydedilmesi önerilir.
Antitrombin III konsantreleri uygulanan hastaların hepatit A ve B'ye karşı aşılanmaları önerilmektedir.
Hekim ürünün reçeteye yazılmasından ve hastaya uygulanmasından önce, ürünün riskleri ve yararları konusunda hastayı bilgilendirmelidir.
Gebelik ve laktasyonda kullanımı


Gebelik Kategorisi: C.
Ürünün gebelikte kullanım güvenilirliğine dair kontrollü klinik çalışmalar yapılmamıştır.
Deneysel hayvan çalışmaları, embriyo ve fetus büyüme ve gelişimindeki güvenirliğin değerlendirilebilmesi için yetersizdir.
Bundan dolayı, Antitrombin III konsantreleri gebelik ve laktasyon döneminde, mutlak zorunlu görülmesi durumunda kullanılmalıdır.
İlaç veya Tıbbi Ürünlerle Etkileşmeleri
Kalıtımsal Antitrombin III eksikliği olan hastalarda heparinle birlikte kullanılması halinde, heparinin antikoagülan etkisi artmaktadır. Bu nedenle
kanama riskinden kaçınmak için heparin kullanılmasına karar verilmesi halinde sadece standart heparinin düşük bir dozu kullanılmalıdır (saat başına
<500 IU standart heparin). Bu arada koagülasyon parametreleri üzerindeki etkisi ve antitrombin III aktivitesi yakından takip edilmelidir.
Anbin'in diğer ilaçlarla karıştırılması önerilmemektedir.
Laboratuvar Testleri
Antitrombin III ile tedavi dönemi süresince plazma düzeyleri incelenmelidir. Plazmadaki Antitrombin III fonksiyonel düzeyleri kromojenik maddeler
kullanılarak amidolitik tayinler veya pıhtılaşma testleri ile ölçülebilir.
Araba sürme ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkileri


Antitrombin III ürünlerinin araba sürme ya da makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair hiçbir veri yoktur.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER


Sık olmamakla birlikte aşırı duyarlık veya alerjik reaksiyonlar (anjiyoödem, enfüzyon yerinde yanma ve ağrı, titreme, kızarma, yaygın
ürtiker, baş ağrısı, kurdeşen, hipotansiyon, uyuşukluk, bulantı, kusma, huzursuzluk, taşikardi, göğüs darlığı, karıncalanma,
hırıldama vb.) gözlenmiştir. Bazı durumlarda şoku da içeren ciddi anaflaksiler ortaya çıkabilir.
Çok ender olarak, vücut sıcaklığında yükselme gözlenmiştir.
Yan etki görülmesi halinde infüzyon hızı azaltılmalı veya belirtiler ortadan kalkana kadar uygulama kesilmelidir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Anbin'in tedavi dozu ve süresi hastalığın ciddiyetine ve hastanın klinik koşullarına göre ayarlanmalıdır.
Uygulanacak ürün miktarı ve uygulamanın sıklığı, klinik geçerlilik ve laboratuar değerlerine göre hastanın ihtiyacı doğrultusunda tayin edilmelidir.
Antitrombin III aktivitesinin 1 IU'si, normal insan plazmasının 1 ml.si içindeki antitrombin III miktarına eşdeğerdir. Konsantrasyon %100 olarak
kabul edilir.
Antitrombin IH'ün vücut ağırlığının kg'ı başına 1 IU uygulanması, antitrombin III aktivitesini yaklaşık olarak %1 kadar yükseltir.
Başlangıç dozu aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
Gerekli antitrombin III ünitesi (IU) = Vücut ağırlığı (kg) x (100 - bazal antitrombin III aktivitesi (%)
Başlangıçta %100 antitrombin III aktivitesi elde edilmeli ve tedavi süresince aktivitenin %80'in üzerinde olması sağlanmalıdır.
Anbin'in dozu, antitrombin III aktivitesinin laboratuvar ölçümlerine göre tayin edilir.
Ölçümler, hastanın durumu kararlılık gösterinceye kadar günde 2 defa yapılmalı ve daha sonra günde bir defa ve sonraki enfüzyondan hemen önce
gerçekleştirilmelidir.
Antitrombin IH'ün yarı ömrünün, disemine intravasküler koagülasyon gibi belirli klinik koşullarda önemli düzeyde kısaldığı göz önünde
bulundurulmalıdır.
Uygulama
Son kullanma tarihi geçmiş ürün kullanılmamalıdır.
Çözelti berrak veya hafif opelesan olmalıdır. Bulanıklık veya çökelti içeren çözeltiler kullanılmayıp imha edilmelidir.
Çözelti hazırlandıktan sonra hemen uygulanmalıdır.
Ürünün kullanılmayan kısmı imha edilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. Çözeltinin hazırlanması
1. Flakon ve enjektör 30°C'ın üzerine çıkmayacak şekilde ısıtılır.
2. Çözücüyü içeren enjektöre piston yerleştirilir.
3. Filtre ambalajdan çıkartılır. Enjektör başlığı çıkartılır ve enjektör filtreye tutturulur.
4. Flakon adaptörü ambalajından çıkartılır, enjektör ve filtreye tutturulur.
5. Flakonun plastik başlığı çıkartılır ve kauçuk tıpanın yüzeyi bir antiseptik ile silinir.
6. Adaptör iğnesi ile tıpa delinir.
7. Tüm çözücü enjektörden flakona aktarılır.
8. Toz tümüyle çözününceye kadar flakon hafifçe çalkalanır. Bütün parenteral çözeltilerde olduğu gibi, çözünme tümüyle olmazsa ya da parçacıklar
kalırsa kullanmayınız.
9. Enjektör/filtre, flakon/adaptörden, ayrılır. Enjektörün pistonu flakon içerisindeki çözeltiyi alabilecek hacimdeki havayı çekebilmek için yeterli
miktarda geriye doğru çekilir. Enjektör/filtre tekrar flakon/adaptör ile birleştirilir ve içeri hava enjekte edilir.
10. Flakon ters çevrilir ve çözeltinin enjektöre geçmesi sağlanır.
11. Enjektör ayrılır ve solüsyon yavaşça uygulanmaya başlanır. Akış hızı 0,08 ml/kg/dk'yı geçmemelidir.
Uygulama seti tekrar kullanılmamalıdır.
DOZ AŞIMI


Doz aşımı vakaları rapor edilmediği için doz aşımı sonuçlan bilinmemektedir.
SAKLAMA KOŞULLARI


2-8°C'taki ortamda saklanmalıdır. Dondurmayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ


Anbin 500 I.U. İ.V. İnfüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon, tip-II cam flakon ve 10 ml enjeksiyonluk su içeren tip-I doldurulmuş hazır cam
enjektör.
Flakon adaptörü ve mikrofiltre ile birlikte sunulmaktadır.
DİĞER TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ


Anbin 1000 I.U. İ.V. İnfüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon, tip-II cam flakon ve 20 ml enjeksiyonluk su içeren tip-I doldurulmuş hazır cam
enjektör.
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE SAKLAYINIZ.
RUHSAT SAHİBİ


Dem Medikal ve Ecza Deposu San.Tic. Ltd. Şti. Acıbadem Caddesi No:56 34718 Kadıköy/İstanbul
İMAL YERİ


Instituto Grifols, S.A. Can Guasch, 2 - Parets del Vallès 08150 - Barcelona - İSPANYA
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI


16.01.2006 - 1
Prospektüs Onay Tarihi: 30.11.2005
Reçeteli satılır.
 
Üst Alt