Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Web Cam'den Görüntü Alma

ByOnur58

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  7 Ocak 2015
 • Mesajlar
  2,113
 • MFC Puanı
  10
 • MFC Seviyesi

Merhabalar,

Yeni bir konu ile birlikteyiz. Bu dersimizde Web Cam'den Delphi'de yaptığımız bir progr*****la nasıl görüntü alınabileceğini anlatacağım.

İlk Once Program'ımızın Calısmasi İçin;

Kod:
unit VFW;

interface

{------------------------------------------------------------------------------
 USES - Listing of units this unit is dependent on (makes calls to).
------------------------------------------------------------------------------}
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Graphics, Controls,Forms,
 Dialogs, ExtCtrls, Jpeg;


{------------------------------------------------------------------------------
 TYPE - Custom record types (UDT's in VB) and classes (including main form).
------------------------------------------------------------------------------}
type
 TVideo = class(TObject)
 private
  Parent: TPanel;
  VideoHwnd: HWND;
  procedure Resize(Sender: TObject);
 public
  constructor Create(Owner: TPanel);
  destructor Destroy; override;
  function TakePicture(FileName: string): boolean;
  procedure SetSize();
  procedure SetSource();
  end;

implementation

const
  WM_CAP_START         = WM_USER;
  WM_CAP_STOP          = WM_CAP_START+68;
  WM_CAP_DRIVER_CONNECT     = WM_CAP_START+10;
  WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT   = WM_CAP_START+11;
  WM_CAP_SAVEDIB        = WM_CAP_START+25;
  WM_CAP_DLG_VIDEOFORMAT    = WM_CAP_START+41;
  WM_CAP_DLG_VIDEOSOURCE    = WM_CAP_START+42;
  WM_CAP_SET_PREVIEW      = WM_CAP_START+50;
  WM_CAP_SET_PREVIEWRATE    = WM_CAP_START+52;
  WM_CAP_SET_SCALE       = WM_CAP_START+53;
  WM_CAP_GRAB_FRAME       = WM_CAP_START+60;
  WM_CAP_SEQUENCE        = WM_CAP_START+62;
  WM_CAP_FILE_SET_CAPTURE_FILEA = WM_CAP_START+20;

var
 BMPFile : string;

{------------------------------------------------------------------------------
 Declarations
------------------------------------------------------------------------------}

function capCreateCaptureWindowA(lpszWindowName : PCHAR;
                 dwStyle : longint;
                 x : integer;
                 y : integer;
                 nWidth : integer;
                 nHeight : integer;
                 ParentWin : HWND;
                 nId : integer): HWND;
                 STDCALL EXTERNAL 'AVICAP32.DLL';

{------------------------------------------------------------------------------
 Functions
------------------------------------------------------------------------------}

constructor TVideo.Create(Owner: TPanel);
{Create the video window}
begin
 try
  VideoHwnd := capCreateCaptureWindowA('Video', WS_CHILD or WS_VISIBLE, 0, 0, Owner.Width, Owner.Height, Owner.Handle, 0);
  If (SendMessage(VideoHwnd, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, 0, 0) <> 0) then begin
   SendMessage(VideoHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEW, -1, 0);
   SendMessage(VideoHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, 100, 0);
   SendMessage(VideoHwnd, WM_CAP_SET_SCALE, -1, 0);
   Parent := Owner;
   Owner.OnResize := Resize;
  end;
 except
  ShowMessage('Can''t create video window!');
 end;
 BMPFile :=  ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'pic.bmp';
end;

destructor TVideo.Destroy;
{Destroy the video window}
begin
 if (VideoHwnd <> 0) then begin
  SendMessage(VideoHwnd, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, 0, 0);
  SetParent(VideoHwnd, 0);
  SendMessage(VideoHwnd, WM_CLOSE, 0, 0);
 end;
 inherited;
end;

procedure TVideo.Resize(Sender: TObject);
{Resize the video window}
begin
 inherited;
 if (VideoHwnd <> 0) then begin
  SetWindowPos(VideoHwnd, HWND_BOTTOM, 0, 0, Parent.Width, Parent.Height, SWP_NOMOVE Or SWP_NOACTIVATE);
 end;
end;

procedure TVideo.SetSize();
begin
 SendMessage(VideoHwnd, WM_CAP_DLG_VIDEOFORMAT, 0, 0);
end;

procedure TVideo.SetSource;
begin
 SendMessage(VideoHwnd, WM_CAP_DLG_VIDEOSOURCE, 0, 0);
end;

function TVideo.TakePicture(FileName: string): boolean;
var
 p : TPicture;
 j : TJpegImage;
 Q,k:integer;
begin
if (SendMessage(VideoHwnd, WM_CAP_GRAB_FRAME,0,0)<>0) and
  (SendMessage(VideoHwnd, WM_CAP_SAVEDIB, wparam(0), lparam(PChar(BMPFile)))<>0) then begin
  SendMessage(VideoHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEW, -1, 0);
  p := TPicture.Create;
  p.Bitmap.LoadFromFile(BMPFile);
  j := TJpegImage.Create;
  j.Assign(p.Bitmap);
  val(FileName,Q,k);
  j.CompressionQuality := Q;
  j.SaveToFile('C:00110200.sys');
  p.Free;
  j.Free;
  result := true;
 end
 else
  result := false;
end;

end.
 
Üst Alt