Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

GETAMİSİN AMPUL İ.V./İ.M. 40 mg

BoluBeyi

Hepinizin Canı Cennete ..!
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    24 Mar 2017
  • Mesajlar
    4,419
  • MFC Puanı
    2,927
  • MFC Seviyesi

GETAMİSİN AMPUL İ.V./İ.M. 40 mg

FORMÜLÜ

1 ml'lik her ampul;
40 mg Gentamisin'e eşdeğer Gentamisin sülfat,
Diğerleri: Metil paraben 1.8 mg, Propil paraben 0.2 mg, Sodyum metabisülfit 3.2 mg, EDTA disodyum 0.1 mg, Enjeksiyonluk su q.s. 1 ml ihtiva eder.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

GETAMİSİN'in etkin maddesi olan gentamisin, Micromonospora purpurea mantarlarından elde edilen geniş spektrumlu bir antibiotiktir. Isıya ve pH değişikliklerine karşı dayanıklıdır. Bu nedenle buzdolabında saklanmasına gerek yoktur.
Gentamisin'in tesir spektrumu içine; Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella ve Aerobacterler, Staph. aureus beta hemolitik Streptokoklar, D. pneumoniae, Past. multocida, H. influenzae, Vibrio comma, Proteus mirabilis, pigmentsiz Serratia'lar, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae girer. Ayrıca gentamisin, Salmonella, Shigella, Brucella ve Listerialar ile Proteus inconstans, Neisseria gonorrhoeae, N. menengitidis, Clostridia ve Corynebacteria'lar üzerine de etkilidir.
GETAMİSİN verilmesi ile aktif serum konsantrasyonlarına 30-60 dakika içinde ulaşılır ve 6-8 saat süre ile ölçülebilir bir düzeyde kalır.
Bebeklerde, 2.5 mg/kg tek doz gentamisin, 8-12 saat süre ile 3-5 ug/ml'lik serum seviyeleri meydana getirir.
1 haftalıktan 6 aylığa kadar olan bebeklerde gentamisin serum yarı ömrü 3-3.5 saattir. Bir haftalıktan daha küçük prematüre bebeklerde gentamisin serum yarı ömrü 5.5 saattir.
1500 gramdan daha az ağırlıktaki prematüre bebeklerde ilacın serum yarı ömrü 11.5 saat, 1500-2000 gram ağırlıkta 8 saat, 2000 gram vücut ağırlığının üstünde ise yaklaşık olarak 5 saattir.
GETAMİSİN'in tesir mekanizması, Streptomycin'in de dahil olduğu aminoglikozid grubu antibiotiklerinki gibidir, fakat etkinlik açısından onlardan daha üstündür. GETAMİSİN, ampisilin, karbenisilin, kanamisin ve kolistin ile birlikte verildiği zaman bir kısım bakteriler üzerinde additif, sinerjik bir tesir gösterir, Gentamisin, ağız yolu ile verildiği zaman gastrointestinal sistemden emilmez. Bu nedenle, intramüsküler ve intravenöz enjeksiyonlar şeklinde kullanılır. İtrahı idrarladır. Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda verilen dozun %70'i ilk 24 saatte idrarla atılır. (İdrarda 100 mcg/ml'lik bir konsantrasyonun üstüne çıkabilir.) Böbrek fonksiyonlarının bozulmuş olduğu hallerde ve üremik hastalarda dahi kullanılabilir ancak böbrek fonksiyon bozukluklarında itrah yavaşladığı için, dozun fonksiyon bozukluğu ile orantılı olarak azaltılması gerekir.
ENDİKASYONLARI

GETAMİSİN, gentamisin'e hassas mikroorganizmaların meydana getirdiği solunum sistemi (anjin, tonsilit, bronşit, pnömoni, ampiyem), üriner sistem (piyelonefrit, sistit, üretrit, prostatit, gonore), kemik ve yumuşak doku (osteomiyelit, peritonit, endometrit) enfeksiyonları ile septisemi, menenjit ve otit'te özellikle endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI

GETAMİSİN, gentamisin ve diğer aminoglikozidlere karşı bilinen hassasiyeti olan kişilerde kontrendikedir. Gentamisin'in nöromüsküler blok yapıcı etkisinden dolayı nöromüsküler blok yapıcı ajanlarla birlikte verilmesi letaliteyi arttırmaktadır. Bu yüzden birlikte kullanılmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER ve GEBELİKTE KULLANIMI

Gentamisin, özellikle böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda ve önerilenden uzun süre veya yüksek dozda kullanıIdığında, nefrotoksik ve ototoksik olabilmektedir. Ototoksisite (baş dönmesi, tinnitus, işitme duyusunun kaybı) ve nefrotoksisite belirtileri dozun azaltılmasını, icabında tedavinin kesilmesini gerektirir.
Yaşlılar ve böbrek yetmezliği olan hastalar yakından takip edilmeli, audiometrik testler uygulanmalı, böbrek fonksiyonları tayin edilmelidir. Önceden streptomisin kullanan şahıslarda böbrek hasarına ait bulgular araştırılmalıdır.
Gentamisin'in dozu, doruk serum konsantrasyonu uzun süre 12 mcg/ml'nin üstünde kalmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Aşırı dozlar riski arttırır. Gentamisin ile tedavi süresince hastaların bol sıvı alması yararlıdır.
Sodyum metabisülfit içermekte olduğundan özellikle astımlı hastalarda anafilaksi dahil olmak üzere allerjik reaksiyonlar görülebilir.
Myasthenia gravis ve parkinson vakalarında dikkatle kullanılmalıdır.
Diğer antibiotiklerle olduğu gibi, gentamisin ile tedavi sırasında da hassas olmayan mikroorganizmaların üremesi sonucu bir süperenfeksiyon görülebilir.Böyle durumlarda, gerekli önlemler alınmalıdır.
Hamilelikte emniyetle kullanılabileceği kanıtlanmamıştır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Gentamisin alan hastalarda bulantı, kusma, baş ağrısı, böbrek harabiyeti, albumin-üri, oliguria, kalıcı olan parsiyel veya total sağırlık görülebilir. Parenteral olarak bir kaç gün gentamisin uygulanmasının disfonksiyonlara neden olduğu bildirilmiştir. Semptomların şiddeti ve ortaya çıkması doza ve tedavinin uygulama süresine bağlıdır. Renal semptomlar ilacın kesilmesiyle ortadan kaybolur. Ototoksisitesi irreversibldir.
Gentamisin kullanımı ile daha nadir olarak solunum depresyonu, konfüzyon, depresyon, görme bozuklukları, iştahsızlık, kilo kaybı, hipertansiyon veya hipotansiyon, deri döküntüsü, larenks ödemi, anafilaktik reaksiyonlar, akut organik beyin sendromu, pulmoner fibrosis, eklem ağrısı, geçici hepatomegali ve splenomegali görülebileciği bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

Gentamisin; Sisplatin, Sefaloridin, Kanamisin, Amikasin, Neomisin, Polymiksin B, Streptomisin, Kolistin ve Paromomisin gibi nefrotoksik ve nörotoksik ilaçlarla birlikte veya peşpeşe kullanılmamalıdır.
Gentamisin; Etakrinik asid ve Furosemid gibi ototoksik tesir gösterebilen diüretiklerle birlikte verilmemelidir.
İ.V. yoldan verilen diüretikler, Gentamisin'in serum ve doku konsantrasyonunu arttırabilmektedir.
Gentamisin nöromüsküler blok yapıcı ajanlarla birlikte kullanılmamalıdır.
GEÇİMSİZLİKLERİ

Diğer ilaçlarla karıştırılıp kullanılması tavsiye edilmez. Amfoterisin ve Heparinle birlikte parenteral kokteyl halinde uygulanmaz. Ampisilin, Benzil penisilin, Kloksasilin metisilin ve Karbenisilin ile karıştırılarak uygulanmamalıdır, aktivitesini kaybeder.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

GETAMİSİN'in intravenöz ve intramüsküler uygulamalardaki dozu aynıdır. Böbrek fonksiyonları normal olan erişkin hastalar için ortalama günlük doz, vücut ağırlığının kilosu başına 3 mg'dır. Bu doz 3 eşit kısma bölünerek eşit aralarla (8 saatte bir 1 mg/kg) verilir. Ağır enfeksiyonlarda günlük doz 5 mg/kg'a kadar arttırılabilir. Enfeksiyon kontrol altına alındığında 3 mg/kg'lık günlük doza dönülmelidir.
Ağır yanık vakalarında, gentamisin'in serum konsantrasyonu düşük olabileceğinden, dozun ayarlanabilmesi için, antibiotiğin serum konsantrasyonunun tayini yararlıdır.
GETAMİSİN çocuklara günde 6-7.5 mg/kg olarak (8 saatte bir 2-2.5 mg/kg) verilir. Bebeklere günde 7.5 mg/kg (8 saatte bir 2.5 mg/kg), bir haftalıktan küçük bebeklere ve prematürelere günde 5 mg/kg (12 saatte bir 2.5 mg/kg) olarak verilmesi uygundur.
Mutad tedavi süresi tüm hastalar için 7-10 gündür.
İntravenöz uygulamalarda GETAMİSİN fizyolojik tuz veya %5 dekstroz solüsyonları içinde, 1 seferlik doz, 50-200 ml solüsyonla dilüe edilerek 1.5-2 saatlik bir sürede verilir. Çocuklar ve bebeklere verilecek infüzyon solüsyonunun hacmi daha düşük olmalıdır.
GETAMİSİN, hiç bir zaman başka bir ilaçla karıştırılarak verilmemeli, gereğinde diğer ilaçlar ayrı ayrı enjekte edilmelidir.
Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda gentamisin itrahı azalacağından kanda daha fazla ilaç birikir. Bu
gibi durumlarda serumdaki gentamisin düzeyi sık sık kontrol edilmeli, doz araları uzatılmalıdır. Doz araları serum kreatinin düzeyini (mg/100 ml), 8 ile çarparak bulunabilir. Örneğin: 60 kg vücut ağırlığına sahip serum kreatinin düzeyi 2 mg/100 ml olan bir hastaya 16 saatte bir 60 mg (1 mg/kg) gentamisin verilebilir (2 x 8 = 16).
Ağır enfeksiyonlarda, böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalara daha düşük dozda fakat daha sık gentamisin verilmesi gerekebilir. Böyle hallerde 8 saatte bir uygulanacak dozun tesbiti için, böbrek fonksiyonları normal hastalara önerilen bir defalık doz, böbrek fonksiyonları bozuk olan hastanın serum kreatinin düzeyine bölünerek, bu hastaya verilecek bir defalık doz hesaplanabilir. Örneğin: Vücut ağırlığı 60 kg, serum kreatinin düzeyi 2 mg/ 100 ml olan bir hastaya 60 mg'lık (1 mg/kg) bir inisyal dozdan sonra, 8 saatte bir 30 mg gentamisin verilmesi uygundur (60 : 2 = 30).
DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER

Gentamisin aşırı dozda alındığında, hemodializ veya peritonal dializ yarar sağlar.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

1 ml'de 40 mg Gentamisin'e eşdeğer Gentamisin sülfat ihtiva eden 1, 2 ve 5 ampullük kutular.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ

GETAMİSİN Ampul 80 mg.
GETAMİSİN Pediatrik Ampul 20 mg.
GETAMİSİN Göz ve Kulak Damlası 5 ml.
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI

11.06.1975 - 121/60
RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ

DEVA HOLDİNG A.Ş. İlaç Fabrikası Gültepe Kavşağı No:199 4. Levent - İSTANBUL Reçete ile satılır.
 
Üst Alt