Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

GİRASİD FİLM TABLET 200 mg

BoluBeyi

Hepinizin Canı Cennete ..!
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    24 Mar 2017
  • Mesajlar
    4,414
  • MFC Puanı
    2,917
  • MFC Seviyesi

GİRASİD FİLM TABLET 200 mg

TANIM

Beher GİRASİD film tablet 200 mg ofloksasin içerir. Ofloksasin 4-fluorokinolon türevi sentetik, geniş spektrumlu bir antibakteriyel ilaçtır.
KLİNİK FARMAKOLOJİ

Oral yoldan tablet şeklinde uygulanan ofloksasin gastrointestinal sistemden hızla ve hemen tamamen absorbe olur. Uygulamayı takiben 30-60 dakika içinde serum zirve ofloksasin konsantrasyonları sağlanır.
Ofloksasin vücutta yaygın olarak dağılır. Akciğer dokusu, safra kesesi ve safra, prostat ve diğer genitoüriner dokular, üst solunum yolundaki doku ve sıvılarda serum konsantrasyonlarından daha yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Gözyaşı sıvısı, tükürük, balgam, cilt dokusu, adale, blister sıvısı gibi doku ve sıvılarda etkili konsantrasyonlarda bulunur.
Serum proteinlerine düşük oranda bağlanan ofloksasinin serum eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 6 saattir. Ofloksasinin hemen tamamı, aktif ilaç şeklinde idrarla itrah edilir. Oral yoldan uygulanmasından sonraki 72 saat içinde uygulanan dozun %94'den fazlası antibakteriyel aktiviteye sahip ilaç şeklinde idrarla atılır.
Mikrobiyoloji
Ofloksasin in vitro olarak çok sayıda Gram-negatif ve Gram-pozitif bakteriye karşı etkilidir. Bakterisid etkisini, bakteri DNA'sının fonksiyonları için gerekli olan DNA-giraz enzimini inhibe ederek gösterir.
Aşağıda belirtilen patojenler GİRASİD'e duyarlı olarak kabul edilebilir.
Staphylococcus aureus (metisiline dirençli stafilokoklar dahil), Staphylococcus epidermidis, Neisseria gonorrhoea, Neisseria meningitidis, Eschericha coli, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Hafria, Proteus (indol-negatif ve indol-pozitif suşlar), Salmonella, Shigella, Acinetobacter, Yersinia enterocollitica, Campylobacter jejuni, Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Haemophilus influenzae, Chlaydia, Legionella.
Streptococcus faecium, Streptococcus pneuminiae, Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Mycoplasma türleri ve Mycobacterium türlerinin GİRASİD'e karşı duyarlılıkları farklı derecededir.
Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroides, Fusobacterium türleri, Eubacterium türleri, peptokoklar ve peptostreptokoklar ile Bacteroides ve Clostridium türleri GİRASİD'e genellikle dirençlidir.
GİRASİD, Treponema pallidum'a etkili değildir.
ENDİKASYONLARI

GİRASİD, ofloksasine duyarlı patojenlerin etken olduğu hallerde, aşağıda belirtilen bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Staphylococcus aureus'un yanısıra, Hemophilus influenzae veya diğer Gram-negatif veya multi-rezistan patojenlerin etken olduğu akut, kronik veya tekrarlayan solunum sistemi enfeksiyonları (bronşit). Hastane dışında görülen pnömonilerde pnömokoklar, en sık rastlanan solunum sistemi enfeksiyonları (bronşit). Hastane dışında görülen pnömonilerde pnömokoklar, en sık rastlanan pnömoni etkenleri olarak görülmektedirler. Bu tür vakalarda, GİRASİD ilk seçilecek ilaç değildir. Ancak E.coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, Legionella veya Staphylococcus dahil olmak üzere özellikle Gram-negatif patojenlerin etken olduğu ağır pnömonilerde endike olabilir.
Özellikle Pseudomonas ve Staphylococcus dahil olmak üzere Gram-negatif patojenlerin etken olduğu kronik veya tekrarlayan kulak-burun-boğaz enfeksiyonları GİRASİD akut tonsillit tedavisinde tavsiye edilmez.
Yumuşak doku ve deri enfeksiyonları.
Küçük pelvis dahil olmak üzere karın boşluğunun enfeksiyonları.
Böbrek, üriner yol ve genital organ enfeksiyonları ile gonore.
KONTRENDİKASYONLAR

GİRASİD ofloksasine veya diğer kinolon-karboksilik asit türevlerine karşı hipersensitivitesi olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.
GİRASİD, epileptiklerde ve serebrokraniyal hasar, santral sinir sistemi bölgelerinde enflamasyon veya serebrovasküler hadiseler sonrası durumlarda olduğu gibi konvülziyon eşiğini düşüren, daha önceden mevcut santral sinir sistemi lezyonlarının iştiraki olduğu düşünülen vakalarda kontrendikedir.
Çocuklarda ve gelişmenin devam ettiği ergenlik dönemindeki hastalarda, hamile ve süt vermekte olan kadınlarda GİRASİD uygulanmamalıdır; zira, bu tür vakalarda kullanımının güvenli olduğuna dair yeterli deneyim mevcut olmamasının yanısıra gelişimini henüz tamamlamamış olan organizmada, hayvan deneylerinde görülmüş olan eklem kıkırdağı lezyonlarına rastlama olasılığı göz ardı edilemez.
YAN ETKİLER

Allerjik belirtiler, özellikle deride hipersensivite reaksiyonları görülebilir. Birkaç vakada pire ısırığı şeklinde kanamalar (peteşiler), içi kanlı veziküller (hemorajik büller) ve damarların iştirakini (vaskülit) gösteren kabuklanmalarla seyreden ufak nodüller (papüller) gözlenmiştir. Nadiren, fasiyal ödem, dilin şişmesi, glottis ödemi, taşikardi, dispne ve şok olguları bazen ilk kullanımı takiben saptanmıştır. Bu durumlarda, GİRASİD derhal kesilmeli ve medikal tedavi (şok tedavisi gibi) başlatılmalıdır. Kuvvetli güneş ışığına maruz kalınmasını takiben, birkaç vakada deri reaksiyonları bildirilmiştir.
Zaman zaman başağrısı, başdönmesi, uyku bozuklukları, kabuslu rüyalar yürüme dengesizliği ve tremor (kas koordinasyonu bozuklukları) kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma hissi (parestezi), çift görme ve renk görme bozuklukları gibi görme kusurları, tad ve koku alma duyularında bozukluklar, hallusinasyonlar ve huzursuzluk, ajitasyon, anksiyete ve konfüzyon gibi psikotik reaksiyonlar şeklinde sinir sistemi ile ilgili bozukluklar görülmektedir. Bazı hastalarda bu reaksiyonlar, ilk kullanımı takiben ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlarda GİRASİD tedavisi derhal kesilerek hekime haber verilmelidir.
Nadir olarak eklemlerde ve kaslarda ağrı bildirilmiştir.
Çok nadir olarak kan tablosunad değişiklikler (lökopeni, agranülositoz, trombositopeni, anemi), karaciğer enzimlerinde ve/veya bilirubin düzeyinde geçici yükselmeler ve serum kreatininde yükselme ile seyredebilen böbrek bozuklukları görülmektedir.
Gastrointestinal semptomlar (gastrik semptomlar, abdominal ağrı, iştahsızlık, bulantı, kusma, diyare) bildirilmektedir. Tedavi sırasında veya tedavi sonrası sürekli diyare görülmesi halinde, hekim durumdan haberdar edilmelidir; zira bu tür vakaların bazılarının, derhal müdahale gerektiren ağır bir barsak hastalığı (psödomembranöz kolit) olması ihtimali mevcuttur. Böyle bir durumda, GİRASİD derhal kesilmeli ve uygun tedaviye (örneğin oral olarak günde 4x250 mg vankomisin) başlanmalıdır. Peristaltik hareketleri inhibe eden maddelerin verilmesi kontrendikedir.
Önerilere uygun olarak kullanıldığı durumlarda bile GİRASİd'in taşıt veya makina kullanma yeteneğini etkileyecek derecede reaksiyon düzeyinde değişikliğe neden olma ihtimali mevcuttur.
Şimdiye kadar edinilen deneyimler GİRASİD kullanımı sırasında ortaya çıkan istenmeyen etkilerin, çok nadir birkaç tad ve koku alma bozukluğu vakası dışında, ilacın kesilmesini takiben kaybolduğunu göstermektedir. Ortaya çıkan her tür yan etkiden, hekim haberdar edilmelidir.
DİĞER İLAÇLARLA ETKİLEŞİM

GİRASİD ile aynı zamanda katyonik antasitler veya demir preparatlarının birlikte uygulanması halinde GİRASİd'in etkinilğinde azalma olabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle GİRASİD söz konusu ilaçlardan 2
saat önce alınmalıdır.
DOZAJ

Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde genellikle aşağıda belirtilen doz uygulanır.
Solunum yolu enfeksiyonları 400 mg/gün
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları 400 mg/gün
Karın boşluğuna ait enfeksiyonlar 400 mg/gün
Shigella enfeksiyonları 400 mg/gün
Üst üriner sistem enfeksiyonları 400 mg/gün
Alt üriner sistem enfeksiyonları 200-400 mg/gün
Yukarıda belirtilen günlük dozlar tercihan sabah saatlerinde tek doz şeklinde veya gerektiğinde günlük toplam doz 2 keze bölünerek 12 saat arayla uygulanır. Duyarlılık dereceleri farklı olan patojenlerin etken olduğu enfeksiyonlarda, ağır enfeksiyonlarda (örneğin solunum sistemi) veya hastanın ilaca iyi cevap vermemesi halinde dozajın artırılması gerekebilir. Bu tür vakalarda doz günde iki kez 300 mg ila 400 mg'a yükseltilebilir. Komplikasyon yaratan faktörlerin söz konusu olduğu enfeksiyonlarda da aynı uygulama geçerlidir.
Renal bozukluğu olan hastalarda dozaj
Başlangıç dozu, renal fonksiyonu normal olan hastalarda uygulanan dozdur. Bunu takiben, aşağıda belirtildiği şekilde doz ayarlaması yapılır.
Kreatinin klerensi Serum kreatinini İdame Dozu
50-20 ml/dakika 1.5-5 mg/dl günde 100 veya 200 mg
<20 ml/dakika >5 mg/dl 48 saatte bir 100 mg
Hemodiyaliz ve peritoneal diyaliz uygulanan hastalarda: 48 saat arayla 100 mg.
UYGULAMA

GİRASİD bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Aç karnına veya yemeklerle alınabilir.
GİRASİD tedavisi uygulanan hastalar, gereksiz yere kuvvetli güneş ışığına maruz kalmaktan ve ultraviyole ışığından (güneş ışını lambası, solaryum) kaçınmalıdırlar.
Tedavinin süresi, etken olan organizmanın cevabına ve klinik tabloya göre belirlenir. Tüm antibakteriyel ilaçlarda olduğu gibi GİRASİD tedavisine, vücut sıcaklığının normale dönmesi ve semptomların ortadan kalkmasından itibaren en az 3 gün süreyle devam edilmelidir. Birçok akut enfeksiyon vakasında 7 ila 10 günlük bir tedavi kürü yeterli olmaktadır.
Beta-hemolitik streptokokların etken olduğu enfeksiyonlarda, tedaviye en az 10 gün süreyle devam edilmesi zorunludur.
Salmonellozis vakalarında, tedavi süresi 7-8 gün kadardır.
Alt üriner yola ait konplikasyonsuz enfeksiyonlarda, 3 günlük bir tedavi yeterli olmaktadır.
İKAZLAR

Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDİ İLACI KESİP DOKTORUNUZA MÜRACAAT EDİNİZ.
Oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
TİCARİ ŞEKLİ

10 tabletlik blister ambalajlarda. Reçete ile satılır.
RUHSAT SAHİBİ

Abfar İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş, Levent, İstanbul
İMAL YERİ

Fako İlaçları A.Ş. Levent, İstanbul
RUHSAT TARİH VE NUMARASI

11.5.1988 - 144/86 Reçete ile satılır.
 
Üst Alt