• Web sitemizin içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için Web sitemize kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Web sitemize üye olmak tamamen ücretsizdir.
  • Sohbetokey.com ile canlı okey oynamaya ne dersin? Hem sohbet et, hem mobil okey oyna!
  • Soru mu? Sorun mu? ''Bir Sorum Var?'' sistemimiz aktiftir. Paylaşın beraber çözüm üretelim.

Kronoloji , İlköğretim Kronolojisi

Üyelik Tarihi
30 Kas 2012
Konular
12,578
Mesajlar
16,017
MFC Puanı
2,310
KRONOLOJi
(M.Ö.)
3000 Sümerlerin çivi yazısını kullanmaları tarih devirlerinin başlaması
2375 Sümerlerin ilk yazılı kanunları yapmaları
2000 Hititlerin Anadolu'yu; Akaların Yunanistan'ı istilası Asur Devleti'nin kurulması
1900 Hitit Devleti'nin kurulması
1296 Kadeş Savaşı
1280 ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nın imzalanması
1250 Fenikelilerin alfabeyi icat etmesi
700 Lidyalıların ticarette parayı kullanmaları
334 Büyük iskender'in Asya Seferi'ne çıkması
318 Yazılı belgelerde ilk kez Hun ismine rastlanması
209 Mete Han'ın Hun hükümdarı olması

(M.S.)
48 Hunların ikiye ayrılmaları
150 Kuzey Hunların Siyenpiler tarafından yıkılmaları
216 Büyük Hun Devletinin yıkılışı
330 İstanbul'un kurulması
375 Hunların Avrupa'ya girmeleri Kavimler Göçü'nün başlaması
394 Avarların Çin'in kuzeyinde devlet kurmaları
395 Roma imparatorluğu'nun ikiye ayrılması
424 Akhunlar'ın kuruluşu
552 Göktürk Devleti'nin kuruluşu
568 Göktürk - Bizans devletleri arasında ilk ilişki
571 Hz. Muhammed'in doğumu
610 Hz. Muhammed'in peygamber olması
619 Avarların istanbul'u ilk kez kuşatması
622 Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesi
624 Bedir Savaşı
625 Uhud Savaşı
626 Avarların istanbul'u ikinci kez kuşatması
627 Hendek Savaşı
628 Hudeybiye Barışı
630 Mekke'nin fethi
630 Doğu Göktürklerin yıkılışı
634 Hz. Ebubekir'in ölümü Yermük Zaferi ve Hz. Ömer'in halife seçilmesi
636 Kadisiye Meydan Muharebesi
637 Kudüs'ün Hz. Ömer tarafından fethi
642 Nihavend Savaşı ve iran'ın fethi
642 Mısır'ın fethi
644 Hz. Ömer'in ölümü Hz. Osman'ın halife seçilmesi
656 Hz. Osman'ın ölümü ve Hz. Ali'nin halife seçilmesi
657 Sıffin Savaşı
659 Batı Göktürk Devleti'nin yıkılması
661 Hz. Ali'nin öldürülmesi ve Emevi Devleti'nin kuruluşu
669 Emevilerin istanbul'u birinci kez kuşatmaları
680 Kerbela olayı
681 Kutluk Hanın yeniden Göktürk Devleti'ni kurması (Ii Göktürkleri)
711 Tarık bin Ziyad'ın ispanya'yı fethi (Kadiks Zaferi)
720 Göktürler tarafından Orhun Kitabelerinin dikiImeye başlaması
732 Puvatya Savaşı
745 Kutluk Devleti'nin yıkılışı Uygurların kuruluşu
750 Emeviler'in yıkılışı Abbasi Devleti'nin kuruluşu
751 Talas Savaşı
756 Endülüs-Emevi Devleti'nin kuruluşu
835 Samerra şehirlerinin kuruluşu
840 Kırgızların Uygurlar'ı yıkması Karahanlıların kuruluşu
868 Tolunoğulları Devleti'nin kuruluşu
874 Samanoğulları Devleti'nin kuruluşu
932 Karahaniı Devleti'nin islamıaşması
935 Mısır'da Akşit Devleti'nin kuruluşu
963 Gazneli Devleti'nin kuruluşu
965 Hazarlar'ın yıkılışı
999 Samanoğulları Devleti'nin yıkılması
1015 çağrı Bey'in Anadolu seferi
1031 Endülüs Emevileri'nin yıkılışı
1038 Selçukluların Nişabur'u fethi
1040 Dandanakan Savaşı ve Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulması
1048 Pasinler Zaferi
1057 Tuğrul bey'in Bağdat'a hakim olması
1071 Malazgirt Zaferi
1077 Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu
1081 iznik'in Selçuklular tarafından fethi
1085 Süleymanşah'ın Antakya'yı fethetmesi
1096 Haçlı Seferleri'nin başlaması
1099 Haçlılar'ın Kudüs'ü işgal i
1117 Suriye Selçukluların yıkılışı
1141 Katvan Savaşı
1157 Sultan Sencer'in ölümü ve Büyük Selçukluların dağılması
1174 Eyyübi Devleti'nin kuruluşu
1176 Miryokefalon Zaferi
1178 Danişmentlilerin yıkılışı
1187 Gaznelilerin yıkılışı
1187 Selahaddin Eyyubi'nin Haçlıları Hıttin Zaferi'yle bozguna uğratması
1202 Saltukluların yıkılışı
1204 Haçlılar'ın İstanbul'u zaptetmeleri ve Latin imparatorluğu'nun kuruluşu
1211 Doğu Karahanlı Devleti'nin yıkılması
1212 Batı Karahanlıların yıkılışı
1215 Magna Carta'nın ilanı 1230 Yassıçemen Savaşı
1232 ispanya'da Beni Ahmer Devleti'nin kuruluşu
1240 Baba ishak ayaklanması 1243 Kösedağ Savaşı
1250 Eyyubi Devleti'nin sona ermesi ve Memlüklülerin kuruluşu
1258 Hülagu Han tarafından Abbasi Devleti'nin yıkılması
1260 Ayn-ı Calut Savaşı
1270 Son Haçlı Seferinin yapılması
1277 Karamanoğulları'nın Anadolu'da Türkçe'yi resmi dilolarak kabulü Elbistan Savaşı
1291 Doğudaki Haçlı kalıntılarının ortadan kaldırılması
1299 Osmanlı Devleti'nin kuruluşu
1308 Anadolu'da Anadolu Selçuklu sülalesinin hakimiyetinin sona ermesi
1326 Bursa'nın fethi
1337 izmit'in fethi
1337 Avrupa'da Yüzyıl Savaşlarının başlaması
1353 Türklerin Rumeli'ye geçmeleri
1353 Türklerin Rumeli'ye geçmesi
1362 Edirne'nin fethi
1364 Sırpsındığı Zaferi
1376 Bulgaristan'ın fethi
1389 i. Kosova Zaferi
1390 Germiyanoğlu Aydınoğlu ve Saruhanoğlu beyliklerinin Osmanlı topraklarına katılması
1392 Candaroğulları'nın Kastamonu kolunun alınması
1396 Niğbolu Zaferi
1400 Timur'un Sivas'ı işgali
1402 Ankara Savaşı ve Fetret Devri'nin başlaması
1413 Çelebi Mehmet'in hükümdar olması ve Fetret Devri'nin sona ermesi
1444 Edirne - Segedin Antlaşması ve Varna Zaferi
1448 II. Kosova Zaferi
1451 II. Mehmed'in tahta çıkması
1453 istanbul'un Fethi Yeni Çağ'ın başlaması
1459 Sırbistan'ın fethi
1461 Trabzon Rum imparatorluğu'nun Osmanlı'ya katılması
1463 Bosna'nın Fethi
1473 Otlukbeli Savaşı 1475 Kırım'ın fethi
1479 Venediklilere ticari ayrıcalıklar verilmesi
1480 Otranto'nun fethi
1483 Karamanoğullarıilir. ortadan kaldırılması
1492 Beni Ahmer Devleti'nin yıkılması ve Ameri-
ka'nın keşfedilmesi
1514 Çaldıran Savaşı
1515 Turnadağ Savaşı
1516 Mercidabık Savaşı
1517 Ridaniye Savaşı
1520 Yavuz Suıtan Selim'in vefatı ve Kanuni'nin hükümdar olması
1521 Belgrat'ın fethi
1522 Rodos'un fethi
1526 Mohaç Meydan Savaşı
1529 I. Viyana Kuşatması
1532 Kanuni'nin Almanya Seferi
1534 Bağdat ve Tebriz'in alınması
1535 Fransızlara kapitülasyon verilmesi
1538 Preveze Deniz Zaferi Hint Seferleri'nin başlaması
1541 Macaristan'ın fethi
1551 Trablusgarb'ın Osmanlı egemenliğine girmesi
1555 Ogsburg Barışı
1555 Amasya Antlaşması
1560 Cerbe Zaferi
1566 Zigetvar Seferi Kanuni'nin vefatı
1568 Yemen'in yeniden fethi
1570 Kıbrıs'ın fethi
1571 İnebahtı yenilgisi
1574 Tunus'un Osmanlılar'ın eline geçmesi
1575 Lehistan'ın himaye altına alınması
1577 Fas'ın Osmanlı himayesine girmesi
1579 Sokullu'nun ölümü ve Yükselme Devri'nin sonu
1590 İran'la istanbul Ferhat Paşa Antlaşması
1596 Haçova Meydan Muharebesi
1606 Zitvatorok Antlaşması
1620 Hotin Seferi ve Hotin Antlaşması
1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması
1645 Girit kuşatmasının başlaması
1664 Vasvar Antlaşması
1669 Girit'in fethi
1683 II. Viyana kuşatması
1699 Karlofça Anlaşması Osmanlı Gerileme Devrinin başlaması
1700 istanbul Antlaşması (Rusya ile)
1711 Prut Seferi ve Antlaşması
1718 Pasarofça Antlaşması ve Lale Devri'nin başlaması
1724 Osmanlı - Rus istanbul Antlaşması
1730 Patrona Halil Ayaklanması ve Lale Devri'nin sonu
1739 Belgrat Antlaşması
1740 Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
1770 Çeşme Baskını
1773 Mühendishane-i Bahr-i Hümayun'un kurulması
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması
1783 Kırım'ın Ruslar tarafından işgali
1789 Fransız ihtilali
1791 Avusturya ile Ziştovi Antlaşması
1792 Rusya ile Yaş Antlaşması
1798 Napolyon'un Mısır'ı işgali
1801 Fransızlarla EI-Ariş Antlaşması
1804 Sırp isyanı
1808 Sened-i ittifak
1812 Bükreş Antlaşması
1815 Viyana Kongresi
1820 Eflak isyanı
1821 Mora isyan i
1826 Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması (Vakay-ı Hayriye)
1827 Navarın Baskını (Ruslar'ın Osmanlı Donanmasını yakması)
1829 Edirne Antlaşması ve Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması
1830 Cezayir'in Fransızlar tarafından işgal i
1833 Kütahya ve Hünkar iskelesi Antlaşmaları
1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı
1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi
1853 Kırım Savaşı'nın başlaması
1854 Osmanlı Devleti'nin ilk defa dışardan borç para alması
1856 Paris Barış Antlaşması ve Islahat Fermanı'nın ilanı
1869 Süveyş Kanalı'nın açılması 1870 itaiya'nın siyasi birliğini kurması
1871 Almanya'nın siyasi birliğini kurması
1876 Kanun-i Esasi'nin ilanı ve I. Meşrutiyet Devri'nin başlaması
1877 Osmanlı - Rus Savaşı (93 Harbi).
1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları Kıbrıs'ın ingilizler tarafından işgali
1881 Tunus'un Fransızlar tarafından işgal i ve Düyun-u Umumiye idaresinin kurulması
1882 Mısır'ın ingilizler tarafından işgali
1897 Osmanlı - Yunan Savaşı
1908 23 Temmuz II. Meşrutiyet'in ilanı
17 Aralık Meclis-i Mebusan'ın toplanması
1909 13 Nisan : 31 Mart Ayaklanması
23-24 Nisan : Hareket Ordusu'nun istanbul'a gelmesi
27 Nisan : II. Abdülhamid'in tahttan indirilişi
1911 1 Ekim : italya'nın Trablusgarb'a saldırması Osmanlı-italyan Savaşı
1912 8 Ekim : Balkan Savaşları'nın başlaması
1913 30 Mayıs : Londra Antlaşması ile Balkan Savaşı'nın sonu
25 Temmuz : Osmanlı ordularının Edirne ve çevresini geri alması Bükreş Antlaşması
10 Ağustos : Bükreş Antlaşması
29 Eylül : istanbul Antlaşması(Osmanlı Devleti'ninBulgaristan'la yaptığı antlaşma)
14 Kasım : Atina Antlaşması(Osmanlı Devleti'nin Yunanistan'la yaptığı antlaşma)
1914 13 Mart : İstanbul Antlaşması (Slrbistan'la yapılan antlaşma).
28 Temmuz : Avusturya Sırbistan'a savaş ilan etti 1. Dünya Savaşı başladı
2 Kasım : Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesi
1915 18 Mart : Çanakkale'de ingiliz ve Fransızlar'a karşı büyük bir zafer kazanıldı
25 Nisan : Çanakkale'de kara savaşlarının başlaması
1916 3 Ocak : Sykes-Picot gizli antlaşmasının yapılması
9 Ocak : Müttefiklerin Çanakkale'yi terk et¬meleri
19 Mart : Mustafa Kemal'in tuğgeneral olması
6-7 Ağustos : Mustafa Kemal Paşa'nın Muş ve Bitlis'i Ruslar'dan geri alması
1917 12-16 Mart : Rusya'da Bolşevik ihtilali'nin olması ve Çarın yönetimden ayrılması
5 Nisan : ABD'nin itilaf devletleri yanında savaşa girmesi
21 Nisan : St. Jean'de Maurienne (Morien) Antlaşması ile italya'ya Antalya¬izmir arasının verilmesi
26 Nisan : Yunanistan'ın itilaf Devletleri yanında savaşa katılması
1918 8 Ocak : Başkan Wilson'un 14 ilkesini ilan etmesi
3 Mart : Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu müttefiklerle Brest-litovsk Barışı'nı yapması
30 Ekim : Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması
1919 15 Mayıs : İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali
16-19 Mayıs : Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişi olarak istanbul'dan çıkıp Samsun'a varması
28 Mayıs : Havza Genelgesi'nin yayınlanması
22 Haziran : Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
23 Temmuz : Erzurum Kongresi'nin toplanması
26-31 Temmuz : Balıkesir Kongresi
16-25 Ağustos : Alaşehir Kongresi
4-11 EylÜl : Sivas Kongresi
20-22 Ekim : Amasya Görüşmesi

1920 12 Ocak : Mebuslar Meclisi'nin istanbul'da toplanması
28 Ocak : Misak-ı Milli'nin Mebusan Mecli¬si'nde kabulü.
16 Mart : ingilizler istanbul'u işgal etti
19 Mart : Mustafa Kemal'in Ankara'da yeni bir meclisin toplanması için çağrı¬da bulunması
23 Nisan : T.B.M.M.'nin açılması
24 Nisan : Mustafa Kemal'in ilk T.B.M.M. başkanı olması
29 Nisan : Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun Çı¬karılması
10 Ağustos : Sevr Antlaşması'nın imzalanması
18 Eylül : istiklal Mahkemeleri'nin kurulması
3 Aralık : Gümrü Antlaşması
1921 5 Ocak : Çerkez Ethem'in Yunanlılar'a sığınması
6-10 Ocak : I. İnönü Savaşı
20 Ocak : ilk anayasa'nın kabulü (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)
23 Şubat : Londra Konferansı'nın toplanması
1 Mart : Afganistan'la antlaşma yapılması
12 Mart 16 : istiklal Marşı'nın kabulü.
16 Mart : Moskova Antlaşması
31 Mart : II. İnönü Savaşı
10-25 Temmuz : Eskişehir-Kütahya Savaşı

5 Ağustos : Mustafa Kemal Paşa'ya Başkomu¬komutanlık yetkilerinin verilmesi
8 Ağustos : Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarıl¬ması
23 Ağustos : Sakarya Meydan Savaşı
13 Ekim : Kars Antlaşması
20 Ekim : Ankara Antlaşması
1922 26 Ağustos : Büyük Taarruz'un başlaması
30 Ağustos : Dumlupınar Meydan Savaşı
9 Eylül : Türk ordusunun izmir'i kurtarması
11 Ekim : Mudanya Mütarekesi'nin imzaIan¬ması
1 Kasım : Saltanatın kaldırılması
20 Kasım : Lozan Konferansı'nın toplanması
1923 4 Şubat : lozan Konferansı'nın dağılması
17 Şubat : izmir iktisat Kongresi'nin toplanması
1 Nisan : T.B.M.M.'nin yenilenmesine karar verilmesi
24 Temmuz : Lozan Antlaşması'nın imzalanması
9 Ağustos : Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulması

11 Ağustos : II. T.B.M.M.'nin açılması
23 Ağustos : Lozan Antlaşması'nın T.B.M.M.'de onaylanması
6 Ekim : Türk ordusunun istanbul'a girmesi
13 Ekim : Ankara'nın başkent olması

29 Ekim : Cumhuriyetin ilanı Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı olması kabine sisteminne geçilmesi
1924 3 Mart : Halifeliğin kaldırılması Şeriyye ve Evkaf Vekaletlarinini kaldırılması Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti'nin kaldırılmasıTevhid-i Tedrisat Kanununun Kabulü Osmanlı Hanedanının yurt dışına çıkarılması
20 Nisan : Yeni Anayasanın kabulü
1925 13 Şubat : Şeyh Sait isyanı'nın başlaması
4 Mart : Takrir-i Sükun kanunu'nun çıkarılması
25 Kasım : Şapka Kanunu
30 Kasım : Tekke Türbe ve zaviyelerin kapatılması
26 Aralık : Uluslararası saat ve takvimin kabulü
1926 17 Şubat : Medeni Kanu'nun kabulü
19 Nisan : Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
5 Haziran : İngilizlerle anlaşma yapılması
16 Haziran : Mustafa Kemal Paşa'ya suikast girişimi
15-20 Ekim : Büyük Nutuk'un T.B.M M'de okunması
1927 28 Mayıs : Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
1928 1 Kasım : Yeni Türk Alfabesi'nin kabulü.

1930 3 Nisan : Türk kadınlarına Belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi
12 Ağustos : Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması
17 Aralık : Serbest Cumhuriyet Fırka'nın kapatılması
23 Aralık : Menemen Olayı
1931 12 Nisan : Türk Tarih Kurumu'nun kurulması
1932 12 Temmuz : Türk Dil Kurumu'nun kurulması
18 Temmuz : Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesi
1933 31 Mayıs : istanbul Üniversitesi'nin kurulması
1934 9 Şubat : Balkan Antantı'nın kurulması
21 Haziran : Soyadı Kanunu'nun kabulü.
5 Aralık : Türk kadınlarına milletvekili seçilme hakkının verilmesi
1936 20 Temmuz : Montreux Sözleşmesi'nin imzaIanması
1937 9 Temmuz : Sadabat Paktı
1938 10 Kasım : Atatürk'ün ölümü
1939 30 Haziran : Hatay'ın Anavatan'a katılması
1 Eylül : II. Dünya Savaşı'nın başlaması
1945 23 Şubat : Türkiye'nin Almanya'ya savaş ilan etmesi
1946 21 Temmuz : Türkiye'de ilk çok partili seçimlerin yapılması
 
Üst