Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

AMİKETEM AMPUL 100 mg

BoluBeyi

Hepinizin Canı Cennete ..!
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  24 Mar 2017
 • Mesajlar
  4,414
 • MFC Puanı
  2,927
 • MFC Seviyesi

AMİKETEM AMPUL 100 mg

AMİKETEM® AMPUL
100 mg

Steril - Apirojen

FORMÜLÜ

Her bir ampul (2 mL);
100 mg amikasine eşdeğer amikasin sülfat, 2.6 mg sodyum bisülfit, 10 mg sodyum sitrat,
%10 sülfürik asit çözeltisi (pH için) q.s. ve enjeksiyonluk su q.s. 2 mL içerir.

FARMAKOLOJİK
ÖZELLİKLERİ


Farmakodinamik özellikler
Amikasin, birçok gram
(-) ve gram ( + ) mikroorganizmalara etkili, yarı sentetik, aminoglikozit grubuna
dahil bir antibiyotiktir. Ağız yoluyla absorbe olmaz ve şiddetli enfeksiyonların
tedavisinde IM veya IV yolla tek başına veya beta laktam grubu antibiyotiklerle
kombine olarak kullanılır. Diğer aminoglikozitlere dirençli mikroorganizmalar tarafından
üretilen enzimlere genellikle duyarlı olmadığından gentamisin veya tobramisine dirençli
suşların neden olduğu enfeksiyonlarda etkili olabilir.
Mikrobiyolojisi
Gram (-) bakteriler:
Amikasin in vitro olarak Pseudomonas türleri, Escherichia coli, Proteus türleri,
Providencia türleri, Klebsiella - Enterobacter - Serratia türleri, Acinetobacter
türleri ve Citrobacter freundii'ye karşı etkilidir.
Gram ( + ) bakteriler:
Metisiline dirençli suşlar dahil penisilinaz üreten ve üretmeyen stafilokok türlerine
karşı in vitro olarak etkilidir. Ancak, aminoglikozitler genellikle diğer gram (+)
organizmalara karşı nisbeten düşük aktivite gösterirler.
Farmakokinetik özellikler
İntramüsküler uygulama:
Amikasin sülfat, adale içine uygulanmasını takiben süratle absorbe olur. Sağlıklı
yetişkinlerde 250 mg (3.7 mg/kg) IM dozu takiben 1 saat sonra ortalama pik serum
konsantrasyonları 12 ug/mL'dir. 375 mg (5 mg/kg) IM doz için değer 16 ug/mL, 500
mg (7.5 mg/kg) IM doz için 21 ug/mL olarak bulunmuştur. Uygulamadan 10 saat sonra
serum seviyeleri 250 mg IM dozu için 0.3 ug/mL, 375 mg IM doz için 1.2 ug/mL ve
500 mg IM doz için 2.1 ug/mL düzeyindedir. Sağlıklı yetişkinlerde mükerrer IM dozlamayı
takiben amikasinin iyi tolere edildiği tespit edilmiştir. Önerilen en yüksek dozun
verildiği kişilerde ototoksisite ve nefrotoksisite bildirilmemiştir. Ayrıca önerilen
dozlarda 10 gün süre ile kullanımlarda ilaç birikimi olmadığı tespit edilmiştir.
Normal renal fonksiyon ile IM dozun %90'ı ilk 8 saat içinde idrarla değişmeden atılır.
İntravenöz uygulama:
500 mg tek dozun (7.5 mg/kg) sağlıklı yetişkinlere 30 dakika boyunca infüzyonunu
takiben infüzyon sonunda 38 ug/mL ortalama pik serum konsantrasyonu sağlanmıştır.
Bu seviyeler 30 dakika sonra 24 ug/mL, 1 saat sonra 18 ug/mL ve 10 saat sonra 0.75
ug/mL seviyelerine düşmüştür. Uygulanan dozun %84'ü 9 saatte ve %94 kadarı 24 saattte
idrarla atılmıştır.Sağlıklı kişilerde her 12 saatte bir 7.5 mg/kg'lık mükerrer infüzyonların
iyi tolere edildiği ve birikime neden olmadığı tespit edilmiştir.
Genel uygulama: Amikasin
daha çok glomerüler filtrasyon ile atılır. Renal fonksiyon yetmezliği olanlarda
ilaç çok daha yavaş atılır.Önerilen dozların uygulanmasını takiben kemik, kalp,
safra kesesi ve akciğer dokularında terapötik seviyeler elde edilmekte ve ayrıca
idrar, safra, bronşiyal sekresyonlar, balgam, interstisyel, plevral ve sinovial
sıvılarda önemli konsantrasyonlara ulaşılmaktadır.Normal bebeklerde spinal sıvı
seviyeleri serum seviyelerinin takriben %10-20'si arasındadır ve menenjler inflame
iken bu oran %50'ye çıkabilmektedir. Amikasinin plasentayı geçtiği ve amniyotik
sıvıda önemli konsantrasyonlar verdiği bilinmektedir.

ENDİKASYONLARI

AMİKETEM 100 mg Ampul,
amikasine duyarlı gram (-) bakterilerin neden olduğu ciddi enfeksiyonların kısa
süreli tedavisinde endikedir.Amikasin, neonatal sepsis dahil bakteriyel septisemilerde;
solunum yolu, kemik ve eklemlerin ciddi enfeksiyonlarında, menenjit dahil merkezi
sinir sistemi, deri ve yumuşak doku, peritonit dahil intra-abdominal enfeksiyonlarda,
yanıklar ve post-operatif enfeksiyonlarda kullanılır. Keza ciddi ve komplike idrar
yolları enfeksiyonları için de endikedir.Amikasin, stafilokok enfeksiyonlarına da
etkilidir. Bu nedenle stafilokok nedenli olduğu bilinen veya tahmin edilen hastalıklarda
(bir gram (-) bakteri veya bir stafilokokun neden olabileceği şiddetli enfeksiyonlar,
diğer antibiyotiklere alerjik hastalarda duyarlı stafilokokların neden olduğu enfeksiyonlar
ve stafilokok/gram (-) nedenli enfeksiyonlar gibi) başlangıç tedavisi olarak kullanılabilir.Neo-natal
sepsis gibi bazı şiddetli enfeksiyonlarda, streptokok veya pnömokok gibi gram (+)
mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda penisilin grubu bir ilaç ile birlikte
kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLARI

Amikasine veya diğer
aminoglikozitlere aşırı duyarlığı bilinen kişilerde kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Parenteral aminoglikozitler
ile tedavi edilen hastalar potansiyel ototoksisite ve nefrotoksisite nedeniyle yakın
klinik takipte tutulmalıdırlar. 14 günden daha uzun süreli tedavilerin güvenirliği
kanıtlanmamıştır.Normal renal fonksiyona sahip ya da özellikle önceden renal fonksiyon
yetersizliği olan hastalarda, önerilen süreleri ve/veya dozu aşan tedavilerde nörotoksisite,
vestibular ve kalıcı bilateral ototoksisite görülebilir. İlk olarak genellikle yüksek
frekans işitme kaybı görülür ve bu durum odiometrik testler ile tespit edilebilir.
Vertigo görülmesi vestibular hasarın kanıtıdır. Nörotoksisitenin diğer belirtileri
uyuşma, deride yanma hissi, adale seyirmesi ve konvülsiyonlardır.Uzun süreli ve
yüksek dozlarda kullanılan aminoglikozitler ile nefrotoksisite riski, özellikle
renal fonksiyon yetmezliği olan hastalarda önemlidir.
Aminoglikozitlerle
nöromüsküler blokaj ve solunum paralizi bildirilmiştir. Bu nedenle aminoglikozit
verildiğinde bu husus özellikle tübokürarin, süksinilkolin, dekametonyum gibi nöromüsküler
bloke edici ajanlar, anestezikler veya sitratlı kan transfüzyonları uygulanan hastalarda
göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer blokaj görülürse kalsiyum tuzları blokajı kaldırabilirse
de mekanik olarak solunuma yardımcı olmak gerekebilir.Renal yetmezliği bilinen veya
renal yetmezlik belirtileri gösteren kişilerde tedavi sırasında renal ve sekizinci
kafa siniri fonksiyonu dikkatle izlenmelidir. İlaca bağlı ototoksisite veya nefrotoksisite
tespiti halinde ilacın kesilmesi veya dozunun ayarlanması gerekebilir.Amikasin tedavisi
sırasında potansiyel toksik seviyelerden (35 ug/mL üzeri) kaçınmak için serum konsantrasyonlarının
izlenmesi; idrarın dansitede azalma, protein atılımında artış ve hücre veya muhtelif
tip silindir mevcudiyeti yönünden izlenmesi; kanda üre, serum kreatinin veya kreatinin
klerensi ölçümleri yararlı olacaktır.Toksisite riskini artıran faktörler, ileri
yaş, dehidrasyon ve nörotoksik veya nefrotoksik diğer ilaçlarla birlikte kullanımıdır.
Böbrek fonksiyonu normal hastalar iyi hidrate edildiklerinde ve önerilen dozlar
ve uygulama süresi aşılmadığı sürece amikasin için nefrotoksisite riski düşüktür.
 

BoluBeyi

Hepinizin Canı Cennete ..!
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  24 Mar 2017
 • Mesajlar
  4,414
 • MFC Puanı
  2,927
 • MFC Seviyesi

HAMİLELERDE
VE EMZİREN ANNELERDE KULLANIMI


Hamilelik kategorisi
D.
Hamilelerde kullanımı:
İlacın kullanımı ile sağlanacak yararın fetus için muhtemel zarara oranı doktor
tarafından değerlendirilmelidir.
Emziren annelerde
kullanımı: Birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden, çok gerekli olmadıkça amikasinin
bu grup hastalarda kullanılmaması önerilir (karar, ilacın anne için önemine göre
verilmelidir).

YAN ETKİLER
/ ADVERS ETKİLER


Tüm aminoglikozitler,
işitme duyusu, vestibüler ve renal toksisite, ve nöromüsküler blokaj potansiyeline
sahiptirler. 8. kafa siniri üzerine toksik etkiler, işitme kaybı, denge kaybı veya
her ikisi ile de sonuçlanabilir. Keza nörotoksisite ve nöromüsküler blokaj etki
nedeniyle akut müsküler paralizi ve apne görülebilir.Renal fonksiyon değişiklikleri
genellikle ilacın kesilmesiyle geri dönüşümlüdür.Diğer bildirilmiş advers reaksiyonlar;
nadiren deride kızarıklık, baş ağrısı, parestezi, tremor, bulantı ve kusma, eozinofili
ve hipotansiyondur.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ
GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

Amikasinin diğer nörotoksik
ve nefrotoksik ilaçlarla ve özellikle basitrasin, sisplatin, amfoterisin B, sefaloridin,
paromomisin, viomisin, polimiksin B, kolistin, vankomisin veya diğer aminoglikozitlerle
birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.Potent diüretikler (etakrinik asit veya furosemid),
ototoksisiteye yol açabildiklerinden amikasin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.Aminoglikozitler,
prematüre bebeklerde ve yeni doğanlarda dikkatle kullanılmalıdır, çünkü bu hastaların
böbrek fonksiyonları yeterli olmadığından ilacın serum yarı ömrü uzayacaktır.

KULLANIM ŞEKLİ
VE DOZU


AMİKETEM Ampul IM
veya IV yolla kullanılır. Doğru dozun hesaplanması için hastanın tedavi öncesi vücut
ağırlığı, ve renal fonksiyon durumu bilinmelidir.
Doktor tarafından
başka şekilde önerilmediği takdirde;
Normal renal fonksiyonu
olan hastalar için IM uygulama
Normal renal fonksiyonu
olan yetişkinler ve çocuklar (yeni doğanlar hariç) için önerilen doz eşit aralıklarla
günde 2 veya 3'e bölünmüş olarak 15 mg/kg'dır (12 saat aralıklarla 7.5 mg/kg veya
8 saat aralıklarla 5 mg/kg). Vücut ağırlığı yüksek olan hastaların tedavisinde toplam
günlük doz 1.5 g'ı geçmemelidir.
AMİKETEM Ampul'un
yeni doğanlarda endike olduğu durumlarda başlangıçta 10 mg/kg'lık bir yükleme dozunu
takiben idame dozu her 12 saatte bir 7.5 mg/kg'dır.
Tedavi süresi genellikle
7-10 gündür. Tedavinin 10 günü aşmasını gerektiren ağır ve komplike enfeksiyonlarda
amikasin kullanımı yeniden değerlendirilmelidir. Devamı halinde renal, işitme duyusu
ve vestibüler fonksiyonlar izlenmelidir. Önerilen doz seviyesinde, amikasine duyarlı
organizmaların neden olduğu komplike olmayan enfeksiyonlar 24-48 saat içinde tedaviye
cevap vermektedir. Bu durumlar için klinik cevap 3-5 gün içinde alınamazsa tedavi
kesilmeli ve enfeksiyona neden olan mikroorganizmanın duyarlı olduğu antibiyotiklerin
yeniden değerlendirilmesi yapılmalıdır.
Amikasinin endike
olduğu, komplike olmayan idrar yolları enfeksiyonlarında günde 2 defa 250 mg AMİKETEM
Ampul kullanılabilir.
Normal renal fonksiyonu
olan yetişkin ve çocuklar için vücut ağırlığına göre doz tablosu
Böbrek fonksiyon yetmezliği
olan hastalar için intramüsküler uygulama
Böbrek fonksiyon yetmezliği
olan hastalarda doz ayarlaması, normal dozları daha uzun aralıklarla uygulayarak
veya daha düşük dozları önerilen aralıklarla vererek yapılabilir. Renal fonksiyon
kaybı olan kişilerde aminoglikozitlerin yarı ömrü ile hastanın kreatinin değerleri
arasında korelasyon olduğu tespit edilmiş olduğundan her iki doz ayarlama yönteminde
ölçüt, hastanın kreatinin klerensi veya serum kreatinin değerleridir. Bu doz tabloları,
hastanın dikkatli klinik ve laboratuvar gözlemleri ile birlikte kullanılmalıdır.
Diyaliz uygulanan kişilerde doz ayarlamasına gerek yoktur.
Uzun aralıklarla normal
doz uygulaması
Eğer kreatinin klirensi
hızı bilinmiyorsa ve hastanın durumu stabil ise normal doz için saat cinsinden doz
aralığı hastanın serum kreatinin değerini 9 ile çarparak hesaplanabilir.
Sabit zaman aralığında
azaltılmış doz uygulaması
Renal fonksiyon yetmezliği
olan kişilerde AMİKETEM Ampul uygulaması renal fonksiyonu normal olan kişiler için
önerilen zaman aralıklarında verilmek istendiğinde doz azaltılmalıdır. Bu dozun
doğru tespiti için hastanın serum amikasin konsantrasyonlarının ölçülebilmesi lazımdır.
Bu şekilde 35 ug/mL üzerindeki konsantrasyonlardan sakınılır. Eğer serum amikasin
tayinleri yapılamıyorsa ve hastanın durumu stabil ise serum kreatinin klirens değerleri,
doz için bir rehber olarak böbrek yetmezlik derecesinin en kolaylıkla elde edilebilen
indikatörleridir.
Öncelikle bir yükleme
dozu olarak normal bir doz (7.5 mg/kg) uygulanarak tedavi başlatılır.
Her 12 saatte bir
uygulanacak idame dozlarını belirlemek için, yükleme dozu hastanın kreatinin klerens
(kk) hızındaki azalmayla orantılı olarak azaltılmalıdır.
Her 12 saatte bir;
İdame dozu= (Tayin edilen KK (mL/dak) / Normal KK (mL/dak)) x Yükleme dozu (mg)
12 saat aralıklarla
azaltılmış dozun tespiti için alternatif birtakribi hesaplama şekli, normal olarak
önerilen dozu hastanın serum kreatinin değeri ile bölmektir.
İntravenöz uygulama
IV amikasin tedavisi
için dozlar IM uygulama için önerilen dozlarla aynıdır. Hasta için tespit edilen
doz 2-3 dakika süre ile yavaş intravenöz enjeksiyon ile veya IV infüzyon ile verilebilir.
IV infüzyon için solüsyon
AMİKETEM 500 mg Ampul içeriğinin serum fizyolojik (%0.9 NaCI Solüsyonu) veya %5
Dekstroz Çözeltisi gibi 100 veya 200 mL steril bir seyrelticiye karıştırılması ile
elde edilir.
Bu çözelti yetişkinlere
30-60 dakika gibi bir süre boyunca uygulanır. Total günlük doz 15 mg/kg'ı aşmamalıdır
ve eşit aralıklarla 2 veya 3'e bölünerek verilebilir.
Pediatrik hastalarda
kullanılan sıvı hacmi hasta için doktor tarafından verilen Amikasin miktarına bağlı
olacaktır. Bu hacim, 30-60 dakika boyunca amikasin infüse etmek için yeterli miktar
olmalıdır.
Çocuklar için önerilen
doz yükleme dozu olarak 10 mg/kg ve idame dozu olarak günde iki defa 15 mg/kg'dır.
Eğer ilaç IV infüzyon ile verilecekse infüzyon süresi 1-2 saat önerilir. Yeni doğanlar
için doz ayarlaması yapılmalıdır. 30 haftalıktan küçük bebekler için önerilen bir
doz rejimi her 18 saatte bir 9 mg/kg'dır. 30 haftanın üzerindeki çocuklarda doz
aralığı 12 saattir.
Tedavi tercihan 7-10
gün süreyi geçmemelidir ve yetişkinlere total verilen doz 15 g'ı geçmemelidir.
AMİKETEM Ampul, intratekal
enjeksiyon ile (4-20 mg amikasin) sistemik uygulama ile birlikte verilmektedir.
Bebeklerde infüzyon
süresi 1-2 saat olmalıdır.
IV sıvılar içinde
stabilite
Amikasin sülfat, aşağıdaki
solüsyonlarda 0.25 ve 5.0 mg/ml konsantrasyonlarda ve oda sıcaklığında 24 saat süre
ile stabildir: %5 Dekstroz Solüsyonu, %5 Dekstroz ve %0.2 Sodyum Klorür Solüsyonu,
%5 Dekstroz ve %0.45 Sodyum Klorür Solüsyonu, %0.9 Sodyum Klorür Solüsyonu, 1/3
İsodexol İnfüzyon Solüsyonu, 1/4 İsodexol İnfüzyon Solüsyonu, Isosol Dengeli Elektrolit
Solüsyonu, Isosol M %5 Dekstrozlu Elektrolit Solüsyonu, Isosol P %5 Dekstrozlu Pediatrik
İdame Solüsyonu, Laktatlı Ringer Solüsyonu. Amikasin solüsyonlarına başka ilaçlar
katılmamalıdır.
Kullanım şekliyle
ilgili uyarılar
• Bir aminoglikozit
ile bir beta laktam grubu antibiyotiğin (penisilin ve sefalosporinler) uygulama
öncesinde karıştırılması karşılıklı inaktivasyona neden olmaktadır. Bu nedenle birlikte
kullanımları gerektiğinde enjeksiyonlar farklı yerlere yapılmalıdır.
• Diğer antibiyotikler
gibi, amikasin kullanımı amikasine duyarsız mikroorganizmaların aşırı çoğalmasına
neden olabilir. Böyle bir durumda uygun tedavi uygulanmalıdır.

DOZ AŞIMI VE
TEDAVİSİ


Aşırı doz veya toksik
reaksiyon durumunda peritoneal diyaliz veya hemodiyaliz amikasinin kandan uzaklaşmasına
yardımcı olacaktır. Yeni doğan bebeklerde kan transfüzyonu düşünülebilir.

SAKLAMA KOŞULLAR

30°C'nin altında oda
sıcaklığında saklayınız.
Doktora danışmadan
kullanılmamalıdır.
Çocukların göremeyeceği
ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM
ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ


2 mL'lik ampul

PİYASADA BULUNAN
DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ


AMİKETEM 250 mg Ampul
AMİKETEM 500 mg Ampul

RUHSAT TARİHİ
VE NUMARASI


25.06.1997 - 182/81

RUHSAT SAHİBİ
VE ÜRETİM YERİ


İ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİİ
TÜRK A.Ş. Topkapı - İSTANBUL
PROSPEKTÜS SON
ONAY TARİHİ 17.08.2005

Reçete ile satılır.
 
Üst Alt